ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین حسین پور محمدابادی، مرتضی چاجی، (1398). اثر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم، عملکرد رشد، جمعیت پروتوزوآ و برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای بزغاله های پرواری، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(63)، 38-49. magiran.com/p1992094
Hossein Hosseinpour, Mohammadabadi, Morteza Chaji , (2019). Effect of oak kernel on digestibility, growth performance, protozoa population and ruminal and blood parameters of fattening goat kids, Iranian Veterinary Journal, 15(63), 38-49. magiran.com/p1992094
حسین حسین پور محمدابادی، مرتضی چاجی، اثر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم، عملکرد رشد، جمعیت پروتوزوآ و برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای بزغاله های پرواری. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1398؛ 15(63): 38-49. magiran.com/p1992094
Hossein Hosseinpour, Mohammadabadi, Morteza Chaji , Effect of oak kernel on digestibility, growth performance, protozoa population and ruminal and blood parameters of fattening goat kids, Iranian Veterinary Journal, 2019; 15(63): 38-49. magiran.com/p1992094
حسین حسین پور محمدابادی، مرتضی چاجی، "اثر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم، عملکرد رشد، جمعیت پروتوزوآ و برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای بزغاله های پرواری"، فصلنامه دامپزشکی ایران 15، شماره 63 (1398): 38-49. magiran.com/p1992094
Hossein Hosseinpour, Mohammadabadi, Morteza Chaji , "Effect of oak kernel on digestibility, growth performance, protozoa population and ruminal and blood parameters of fattening goat kids", Iranian Veterinary Journal 15, no.63 (2019): 38-49. magiran.com/p1992094
حسین حسین پور محمدابادی، مرتضی چاجی، (1398). 'اثر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم، عملکرد رشد، جمعیت پروتوزوآ و برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای بزغاله های پرواری'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(63)، صص.38-49. magiran.com/p1992094
Hossein Hosseinpour, Mohammadabadi, Morteza Chaji , (2019). 'Effect of oak kernel on digestibility, growth performance, protozoa population and ruminal and blood parameters of fattening goat kids', Iranian Veterinary Journal, 15(63), pp.38-49. magiran.com/p1992094
حسین حسین پور محمدابادی؛ مرتضی چاجی. "اثر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم، عملکرد رشد، جمعیت پروتوزوآ و برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای بزغاله های پرواری". فصلنامه دامپزشکی ایران، 15 ،63 ، 1398، 38-49. magiran.com/p1992094
Hossein Hosseinpour; Mohammadabadi; Morteza Chaji . "Effect of oak kernel on digestibility, growth performance, protozoa population and ruminal and blood parameters of fattening goat kids", Iranian Veterinary Journal, 15, 63, 2019, 38-49. magiran.com/p1992094
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال