ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد دقیق روحی، عبدالحسین دلیمی اصل، محمد پورکاظمی، محدث قاسمی، شکوفه شمسی، (1398). شناسائی مورفومتریک و مولکولی انگلGyrodactylus sprostonae در ماهیان گرمابی استان گیلان با نگرشی بر شدت و شیوع آن در مزارع منتخب، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(63)، 50-58. magiran.com/p1992095
Javad Daghigh Roohi, Abdolhossein Dalimi Asl , Mohammad Pourkazemi, Mohades Ghasemi, Shokoofeh Shamsi, (2019). Morphometric and Molecular identification of Gyrodactylus sprostonae in Guilan Province warm water fishes with an attitude of intensity and prevalence in selected farms, Iranian Veterinary Journal, 15(63), 50-58. magiran.com/p1992095
جواد دقیق روحی، عبدالحسین دلیمی اصل، محمد پورکاظمی، محدث قاسمی، شکوفه شمسی، شناسائی مورفومتریک و مولکولی انگلGyrodactylus sprostonae در ماهیان گرمابی استان گیلان با نگرشی بر شدت و شیوع آن در مزارع منتخب. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1398؛ 15(63): 50-58. magiran.com/p1992095
Javad Daghigh Roohi, Abdolhossein Dalimi Asl , Mohammad Pourkazemi, Mohades Ghasemi, Shokoofeh Shamsi, Morphometric and Molecular identification of Gyrodactylus sprostonae in Guilan Province warm water fishes with an attitude of intensity and prevalence in selected farms, Iranian Veterinary Journal, 2019; 15(63): 50-58. magiran.com/p1992095
جواد دقیق روحی، عبدالحسین دلیمی اصل، محمد پورکاظمی، محدث قاسمی، شکوفه شمسی، "شناسائی مورفومتریک و مولکولی انگلGyrodactylus sprostonae در ماهیان گرمابی استان گیلان با نگرشی بر شدت و شیوع آن در مزارع منتخب"، فصلنامه دامپزشکی ایران 15، شماره 63 (1398): 50-58. magiran.com/p1992095
Javad Daghigh Roohi, Abdolhossein Dalimi Asl , Mohammad Pourkazemi, Mohades Ghasemi, Shokoofeh Shamsi, "Morphometric and Molecular identification of Gyrodactylus sprostonae in Guilan Province warm water fishes with an attitude of intensity and prevalence in selected farms", Iranian Veterinary Journal 15, no.63 (2019): 50-58. magiran.com/p1992095
جواد دقیق روحی، عبدالحسین دلیمی اصل، محمد پورکاظمی، محدث قاسمی، شکوفه شمسی، (1398). 'شناسائی مورفومتریک و مولکولی انگلGyrodactylus sprostonae در ماهیان گرمابی استان گیلان با نگرشی بر شدت و شیوع آن در مزارع منتخب'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(63)، صص.50-58. magiran.com/p1992095
Javad Daghigh Roohi, Abdolhossein Dalimi Asl , Mohammad Pourkazemi, Mohades Ghasemi, Shokoofeh Shamsi, (2019). 'Morphometric and Molecular identification of Gyrodactylus sprostonae in Guilan Province warm water fishes with an attitude of intensity and prevalence in selected farms', Iranian Veterinary Journal, 15(63), pp.50-58. magiran.com/p1992095
جواد دقیق روحی؛ عبدالحسین دلیمی اصل؛ محمد پورکاظمی؛ محدث قاسمی؛ شکوفه شمسی. "شناسائی مورفومتریک و مولکولی انگلGyrodactylus sprostonae در ماهیان گرمابی استان گیلان با نگرشی بر شدت و شیوع آن در مزارع منتخب". فصلنامه دامپزشکی ایران، 15 ،63 ، 1398، 50-58. magiran.com/p1992095
Javad Daghigh Roohi; Abdolhossein Dalimi Asl ; Mohammad Pourkazemi; Mohades Ghasemi; Shokoofeh Shamsi. "Morphometric and Molecular identification of Gyrodactylus sprostonae in Guilan Province warm water fishes with an attitude of intensity and prevalence in selected farms", Iranian Veterinary Journal, 15, 63, 2019, 50-58. magiran.com/p1992095
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال