ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حشمت سپهری مقدم، مژده عمادی، تکتم سادات وفا، (1398). اثر کاتچین بر پراکسیداسیون لیپیدی و پارامترهای حیاتی اسپرم گاو هلشتاین پس از فرایند انجماد- ذوب، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(63)، 59-68. magiran.com/p1992096
Heshmat Sepehri Moghadam , Mozhdeh Emadi, Toktam Sadat Vafa, (2019). Effect of catechin on lipid peroxidation and vital parameters of Holstein bull sperm after freeze-thawing process, Iranian Veterinary Journal, 15(63), 59-68. magiran.com/p1992096
حشمت سپهری مقدم، مژده عمادی، تکتم سادات وفا، اثر کاتچین بر پراکسیداسیون لیپیدی و پارامترهای حیاتی اسپرم گاو هلشتاین پس از فرایند انجماد- ذوب. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1398؛ 15(63): 59-68. magiran.com/p1992096
Heshmat Sepehri Moghadam , Mozhdeh Emadi, Toktam Sadat Vafa, Effect of catechin on lipid peroxidation and vital parameters of Holstein bull sperm after freeze-thawing process, Iranian Veterinary Journal, 2019; 15(63): 59-68. magiran.com/p1992096
حشمت سپهری مقدم، مژده عمادی، تکتم سادات وفا، "اثر کاتچین بر پراکسیداسیون لیپیدی و پارامترهای حیاتی اسپرم گاو هلشتاین پس از فرایند انجماد- ذوب"، فصلنامه دامپزشکی ایران 15، شماره 63 (1398): 59-68. magiran.com/p1992096
Heshmat Sepehri Moghadam , Mozhdeh Emadi, Toktam Sadat Vafa, "Effect of catechin on lipid peroxidation and vital parameters of Holstein bull sperm after freeze-thawing process", Iranian Veterinary Journal 15, no.63 (2019): 59-68. magiran.com/p1992096
حشمت سپهری مقدم، مژده عمادی، تکتم سادات وفا، (1398). 'اثر کاتچین بر پراکسیداسیون لیپیدی و پارامترهای حیاتی اسپرم گاو هلشتاین پس از فرایند انجماد- ذوب'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(63)، صص.59-68. magiran.com/p1992096
Heshmat Sepehri Moghadam , Mozhdeh Emadi, Toktam Sadat Vafa, (2019). 'Effect of catechin on lipid peroxidation and vital parameters of Holstein bull sperm after freeze-thawing process', Iranian Veterinary Journal, 15(63), pp.59-68. magiran.com/p1992096
حشمت سپهری مقدم؛ مژده عمادی؛ تکتم سادات وفا. "اثر کاتچین بر پراکسیداسیون لیپیدی و پارامترهای حیاتی اسپرم گاو هلشتاین پس از فرایند انجماد- ذوب". فصلنامه دامپزشکی ایران، 15 ،63 ، 1398، 59-68. magiran.com/p1992096
Heshmat Sepehri Moghadam ; Mozhdeh Emadi; Toktam Sadat Vafa. "Effect of catechin on lipid peroxidation and vital parameters of Holstein bull sperm after freeze-thawing process", Iranian Veterinary Journal, 15, 63, 2019, 59-68. magiran.com/p1992096
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال