ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی طاهری میرقائد، آلا عنایتی، مهدی سلطانی، مجتبی علی شاهی، هومن رحمتی هولاسو، عادل حقیقی خیابانیان اصل، پژمان حسینی شکرابی، (1398). ردیابی بیماری کوی هرپس ویروس (KHVD) در برخی مزارع کپورماهیان کشور: مطالعه مولکولی و آسیب شناسی، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(63)، 69-78. magiran.com/p1992097
Ali Taheri Mirghaed , Ala Enayati, Mehdi Soltani, Mojtaba Alishahi, Hooman Rahmati, Holasoo, Adel Haghighi Kaibanian Asl, Pejman Hosseini Shekarabi, (2019). Study of Koi Herpes Virus Disease (KHVD) in Some Carp farm of Iran: A Molecular and Pathological Study, Iranian Veterinary Journal, 15(63), 69-78. magiran.com/p1992097
علی طاهری میرقائد، آلا عنایتی، مهدی سلطانی، مجتبی علی شاهی، هومن رحمتی هولاسو، عادل حقیقی خیابانیان اصل، پژمان حسینی شکرابی، ردیابی بیماری کوی هرپس ویروس (KHVD) در برخی مزارع کپورماهیان کشور: مطالعه مولکولی و آسیب شناسی. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1398؛ 15(63): 69-78. magiran.com/p1992097
Ali Taheri Mirghaed , Ala Enayati, Mehdi Soltani, Mojtaba Alishahi, Hooman Rahmati, Holasoo, Adel Haghighi Kaibanian Asl, Pejman Hosseini Shekarabi, Study of Koi Herpes Virus Disease (KHVD) in Some Carp farm of Iran: A Molecular and Pathological Study, Iranian Veterinary Journal, 2019; 15(63): 69-78. magiran.com/p1992097
علی طاهری میرقائد، آلا عنایتی، مهدی سلطانی، مجتبی علی شاهی، هومن رحمتی هولاسو، عادل حقیقی خیابانیان اصل، پژمان حسینی شکرابی، "ردیابی بیماری کوی هرپس ویروس (KHVD) در برخی مزارع کپورماهیان کشور: مطالعه مولکولی و آسیب شناسی"، فصلنامه دامپزشکی ایران 15، شماره 63 (1398): 69-78. magiran.com/p1992097
Ali Taheri Mirghaed , Ala Enayati, Mehdi Soltani, Mojtaba Alishahi, Hooman Rahmati, Holasoo, Adel Haghighi Kaibanian Asl, Pejman Hosseini Shekarabi, "Study of Koi Herpes Virus Disease (KHVD) in Some Carp farm of Iran: A Molecular and Pathological Study", Iranian Veterinary Journal 15, no.63 (2019): 69-78. magiran.com/p1992097
علی طاهری میرقائد، آلا عنایتی، مهدی سلطانی، مجتبی علی شاهی، هومن رحمتی هولاسو، عادل حقیقی خیابانیان اصل، پژمان حسینی شکرابی، (1398). 'ردیابی بیماری کوی هرپس ویروس (KHVD) در برخی مزارع کپورماهیان کشور: مطالعه مولکولی و آسیب شناسی'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(63)، صص.69-78. magiran.com/p1992097
Ali Taheri Mirghaed , Ala Enayati, Mehdi Soltani, Mojtaba Alishahi, Hooman Rahmati, Holasoo, Adel Haghighi Kaibanian Asl, Pejman Hosseini Shekarabi, (2019). 'Study of Koi Herpes Virus Disease (KHVD) in Some Carp farm of Iran: A Molecular and Pathological Study', Iranian Veterinary Journal, 15(63), pp.69-78. magiran.com/p1992097
علی طاهری میرقائد؛ آلا عنایتی؛ مهدی سلطانی؛ مجتبی علی شاهی؛ هومن رحمتی هولاسو؛ عادل حقیقی خیابانیان اصل؛ پژمان حسینی شکرابی. "ردیابی بیماری کوی هرپس ویروس (KHVD) در برخی مزارع کپورماهیان کشور: مطالعه مولکولی و آسیب شناسی". فصلنامه دامپزشکی ایران، 15 ،63 ، 1398، 69-78. magiran.com/p1992097
Ali Taheri Mirghaed ; Ala Enayati; Mehdi Soltani; Mojtaba Alishahi; Hooman Rahmati; Holasoo; Adel Haghighi Kaibanian Asl; Pejman Hosseini Shekarabi. "Study of Koi Herpes Virus Disease (KHVD) in Some Carp farm of Iran: A Molecular and Pathological Study", Iranian Veterinary Journal, 15, 63, 2019, 69-78. magiran.com/p1992097
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال