ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم عضدی، رحیم پیغان، محمدحسین راضی جلالی، مسعود قربانپور، (1398). بررسی انگل های کرمی در ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) خلیج فارس، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(63)، 79-88. magiran.com/p1992098
Maryam Azodi , Rahim Peyghan, Mohammad Hossein Razi Jalali, Masoud Ghorbanpoor, (2019). Investigation on worm infestation in Persian Gulf Platycephalus indicus, Iranian Veterinary Journal, 15(63), 79-88. magiran.com/p1992098
مریم عضدی، رحیم پیغان، محمدحسین راضی جلالی، مسعود قربانپور، بررسی انگل های کرمی در ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) خلیج فارس. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1398؛ 15(63): 79-88. magiran.com/p1992098
Maryam Azodi , Rahim Peyghan, Mohammad Hossein Razi Jalali, Masoud Ghorbanpoor, Investigation on worm infestation in Persian Gulf Platycephalus indicus, Iranian Veterinary Journal, 2019; 15(63): 79-88. magiran.com/p1992098
مریم عضدی، رحیم پیغان، محمدحسین راضی جلالی، مسعود قربانپور، "بررسی انگل های کرمی در ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) خلیج فارس"، فصلنامه دامپزشکی ایران 15، شماره 63 (1398): 79-88. magiran.com/p1992098
Maryam Azodi , Rahim Peyghan, Mohammad Hossein Razi Jalali, Masoud Ghorbanpoor, "Investigation on worm infestation in Persian Gulf Platycephalus indicus", Iranian Veterinary Journal 15, no.63 (2019): 79-88. magiran.com/p1992098
مریم عضدی، رحیم پیغان، محمدحسین راضی جلالی، مسعود قربانپور، (1398). 'بررسی انگل های کرمی در ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) خلیج فارس'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(63)، صص.79-88. magiran.com/p1992098
Maryam Azodi , Rahim Peyghan, Mohammad Hossein Razi Jalali, Masoud Ghorbanpoor, (2019). 'Investigation on worm infestation in Persian Gulf Platycephalus indicus', Iranian Veterinary Journal, 15(63), pp.79-88. magiran.com/p1992098
مریم عضدی؛ رحیم پیغان؛ محمدحسین راضی جلالی؛ مسعود قربانپور. "بررسی انگل های کرمی در ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) خلیج فارس". فصلنامه دامپزشکی ایران، 15 ،63 ، 1398، 79-88. magiran.com/p1992098
Maryam Azodi ; Rahim Peyghan; Mohammad Hossein Razi Jalali; Masoud Ghorbanpoor. "Investigation on worm infestation in Persian Gulf Platycephalus indicus", Iranian Veterinary Journal, 15, 63, 2019, 79-88. magiran.com/p1992098
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال