ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید مروتی شریف اباد، الهام صالحی، حسن مروتی، (1398). آناتومی استخوانچه های گوش میانی در گراز، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(63)، 89-96. magiran.com/p1992099
Majid Morovati , Elham Salehi, Hassan Morovvati, (2019). Anatomy of middle ear ossicles in boar (sus scrofa Atilla), Iranian Veterinary Journal, 15(63), 89-96. magiran.com/p1992099
مجید مروتی شریف اباد، الهام صالحی، حسن مروتی، آناتومی استخوانچه های گوش میانی در گراز. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1398؛ 15(63): 89-96. magiran.com/p1992099
Majid Morovati , Elham Salehi, Hassan Morovvati, Anatomy of middle ear ossicles in boar (sus scrofa Atilla), Iranian Veterinary Journal, 2019; 15(63): 89-96. magiran.com/p1992099
مجید مروتی شریف اباد، الهام صالحی، حسن مروتی، "آناتومی استخوانچه های گوش میانی در گراز"، فصلنامه دامپزشکی ایران 15، شماره 63 (1398): 89-96. magiran.com/p1992099
Majid Morovati , Elham Salehi, Hassan Morovvati, "Anatomy of middle ear ossicles in boar (sus scrofa Atilla)", Iranian Veterinary Journal 15, no.63 (2019): 89-96. magiran.com/p1992099
مجید مروتی شریف اباد، الهام صالحی، حسن مروتی، (1398). 'آناتومی استخوانچه های گوش میانی در گراز'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(63)، صص.89-96. magiran.com/p1992099
Majid Morovati , Elham Salehi, Hassan Morovvati, (2019). 'Anatomy of middle ear ossicles in boar (sus scrofa Atilla)', Iranian Veterinary Journal, 15(63), pp.89-96. magiran.com/p1992099
مجید مروتی شریف اباد؛ الهام صالحی؛ حسن مروتی. "آناتومی استخوانچه های گوش میانی در گراز". فصلنامه دامپزشکی ایران، 15 ،63 ، 1398، 89-96. magiran.com/p1992099
Majid Morovati ; Elham Salehi; Hassan Morovvati. "Anatomy of middle ear ossicles in boar (sus scrofa Atilla)", Iranian Veterinary Journal, 15, 63, 2019, 89-96. magiran.com/p1992099
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال