ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه نظری، احسان کامرانی، ایرج موبدی، ایوب سلیمانی، (1398). بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش ماهی گاریز (liza klunzingri) در آب های سواحل بندرعباس، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(63)، 106-115. magiran.com/p1992101
Fatemeh Nazari , Ehsan Kamrani, Iraj Mobedi, Ayoob Solaimani, (2019). A survey of digestive system'sparasites of the Klunzinger's Mullet (Liza klunzingri) in coastal waters of BandarAbbass, Iranian Veterinary Journal, 15(63), 106-115. magiran.com/p1992101
فاطمه نظری، احسان کامرانی، ایرج موبدی، ایوب سلیمانی، بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش ماهی گاریز (liza klunzingri) در آب های سواحل بندرعباس. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1398؛ 15(63): 106-115. magiran.com/p1992101
Fatemeh Nazari , Ehsan Kamrani, Iraj Mobedi, Ayoob Solaimani, A survey of digestive system'sparasites of the Klunzinger's Mullet (Liza klunzingri) in coastal waters of BandarAbbass, Iranian Veterinary Journal, 2019; 15(63): 106-115. magiran.com/p1992101
فاطمه نظری، احسان کامرانی، ایرج موبدی، ایوب سلیمانی، "بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش ماهی گاریز (liza klunzingri) در آب های سواحل بندرعباس"، فصلنامه دامپزشکی ایران 15، شماره 63 (1398): 106-115. magiran.com/p1992101
Fatemeh Nazari , Ehsan Kamrani, Iraj Mobedi, Ayoob Solaimani, "A survey of digestive system'sparasites of the Klunzinger's Mullet (Liza klunzingri) in coastal waters of BandarAbbass", Iranian Veterinary Journal 15, no.63 (2019): 106-115. magiran.com/p1992101
فاطمه نظری، احسان کامرانی، ایرج موبدی، ایوب سلیمانی، (1398). 'بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش ماهی گاریز (liza klunzingri) در آب های سواحل بندرعباس'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(63)، صص.106-115. magiran.com/p1992101
Fatemeh Nazari , Ehsan Kamrani, Iraj Mobedi, Ayoob Solaimani, (2019). 'A survey of digestive system'sparasites of the Klunzinger's Mullet (Liza klunzingri) in coastal waters of BandarAbbass', Iranian Veterinary Journal, 15(63), pp.106-115. magiran.com/p1992101
فاطمه نظری؛ احسان کامرانی؛ ایرج موبدی؛ ایوب سلیمانی. "بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش ماهی گاریز (liza klunzingri) در آب های سواحل بندرعباس". فصلنامه دامپزشکی ایران، 15 ،63 ، 1398، 106-115. magiran.com/p1992101
Fatemeh Nazari ; Ehsan Kamrani; Iraj Mobedi; Ayoob Solaimani. "A survey of digestive system'sparasites of the Klunzinger's Mullet (Liza klunzingri) in coastal waters of BandarAbbass", Iranian Veterinary Journal, 15, 63, 2019, 106-115. magiran.com/p1992101
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال