ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس سردابی، رضا بی ریا ، احمد عامری گلستان، (1397). معلم شدن: هویت حرفه ای دانشجو معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در یک دوره تربیت معلم با رویکرد انتقادی، مجله بین المللی علوم انسانی، 25(3)، 19-32. magiran.com/p1992112
Narges Sardabi, Reza Biria, Ahmad Ameri Golestan, (2018). Becoming an EFL Teacher: Prospective Teachers’ ‎Professional Identity in a Critical Teacher Education ‎Program, The International Journal of Humanities, 25(3), 19-32. magiran.com/p1992112
نرگس سردابی، رضا بی ریا ، احمد عامری گلستان، معلم شدن: هویت حرفه ای دانشجو معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در یک دوره تربیت معلم با رویکرد انتقادی. مجله بین المللی علوم انسانی، 1397؛ 25(3): 19-32. magiran.com/p1992112
Narges Sardabi, Reza Biria, Ahmad Ameri Golestan, Becoming an EFL Teacher: Prospective Teachers’ ‎Professional Identity in a Critical Teacher Education ‎Program, The International Journal of Humanities, 2018; 25(3): 19-32. magiran.com/p1992112
نرگس سردابی، رضا بی ریا ، احمد عامری گلستان، "معلم شدن: هویت حرفه ای دانشجو معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در یک دوره تربیت معلم با رویکرد انتقادی"، مجله بین المللی علوم انسانی 25، شماره 3 (1397): 19-32. magiran.com/p1992112
Narges Sardabi, Reza Biria, Ahmad Ameri Golestan, "Becoming an EFL Teacher: Prospective Teachers’ ‎Professional Identity in a Critical Teacher Education ‎Program", The International Journal of Humanities 25, no.3 (2018): 19-32. magiran.com/p1992112
نرگس سردابی، رضا بی ریا ، احمد عامری گلستان، (1397). 'معلم شدن: هویت حرفه ای دانشجو معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در یک دوره تربیت معلم با رویکرد انتقادی'، مجله بین المللی علوم انسانی، 25(3)، صص.19-32. magiran.com/p1992112
Narges Sardabi, Reza Biria, Ahmad Ameri Golestan, (2018). 'Becoming an EFL Teacher: Prospective Teachers’ ‎Professional Identity in a Critical Teacher Education ‎Program', The International Journal of Humanities, 25(3), pp.19-32. magiran.com/p1992112
نرگس سردابی؛ رضا بی ریا ؛ احمد عامری گلستان. "معلم شدن: هویت حرفه ای دانشجو معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در یک دوره تربیت معلم با رویکرد انتقادی". مجله بین المللی علوم انسانی، 25 ،3 ، 1397، 19-32. magiran.com/p1992112
Narges Sardabi; Reza Biria; Ahmad Ameri Golestan. "Becoming an EFL Teacher: Prospective Teachers’ ‎Professional Identity in a Critical Teacher Education ‎Program", The International Journal of Humanities, 25, 3, 2018, 19-32. magiran.com/p1992112
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال