ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود سیرتی نیر، عباس عبادی، مسعود فلاحی خشکناب، زهره وفادار، (1398). طراحی و روان سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ، مجله طب نظامی، 21(2)، 142-152. magiran.com/p1992122
Masoud Sirati Nir, Abbas Ebai, Masoud Fallahi, Khoshknab, Zohreh Vafadar, (2019). Design and psychometric properties of the quality of life questionnaire for veterans with combat related post-traumatic stress disorder, Journal of Military Medicine, 21(2), 142-152. magiran.com/p1992122
مسعود سیرتی نیر، عباس عبادی، مسعود فلاحی خشکناب، زهره وفادار، طراحی و روان سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ. مجله طب نظامی، 1398؛ 21(2): 142-152. magiran.com/p1992122
Masoud Sirati Nir, Abbas Ebai, Masoud Fallahi, Khoshknab, Zohreh Vafadar, Design and psychometric properties of the quality of life questionnaire for veterans with combat related post-traumatic stress disorder, Journal of Military Medicine, 2019; 21(2): 142-152. magiran.com/p1992122
مسعود سیرتی نیر، عباس عبادی، مسعود فلاحی خشکناب، زهره وفادار، "طراحی و روان سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ"، مجله طب نظامی 21، شماره 2 (1398): 142-152. magiran.com/p1992122
Masoud Sirati Nir, Abbas Ebai, Masoud Fallahi, Khoshknab, Zohreh Vafadar, "Design and psychometric properties of the quality of life questionnaire for veterans with combat related post-traumatic stress disorder", Journal of Military Medicine 21, no.2 (2019): 142-152. magiran.com/p1992122
مسعود سیرتی نیر، عباس عبادی، مسعود فلاحی خشکناب، زهره وفادار، (1398). 'طراحی و روان سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ'، مجله طب نظامی، 21(2)، صص.142-152. magiran.com/p1992122
Masoud Sirati Nir, Abbas Ebai, Masoud Fallahi, Khoshknab, Zohreh Vafadar, (2019). 'Design and psychometric properties of the quality of life questionnaire for veterans with combat related post-traumatic stress disorder', Journal of Military Medicine, 21(2), pp.142-152. magiran.com/p1992122
مسعود سیرتی نیر؛ عباس عبادی؛ مسعود فلاحی خشکناب؛ زهره وفادار. "طراحی و روان سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ". مجله طب نظامی، 21 ،2 ، 1398، 142-152. magiran.com/p1992122
Masoud Sirati Nir; Abbas Ebai; Masoud Fallahi; Khoshknab; Zohreh Vafadar. "Design and psychometric properties of the quality of life questionnaire for veterans with combat related post-traumatic stress disorder", Journal of Military Medicine, 21, 2, 2019, 142-152. magiran.com/p1992122
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال