ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا شیخ لو، سعیده صادقی، فاطمه بحری بیناباج، (1397). تجزیه و تحلیل همخونی در گوسفند نژاد قره گل: ضرایب همخونی جزئی، همخونی اجدادی بالو و همخونی اجدادی کالینفسکی، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6(4)، 31-49. magiran.com/p1992151
Mohammadreza Sheikhlou , Saeedeh Sadeghi, Fateme Bahri Binabaj, (2019). Analysis of inbreeding in Karakul sheep breed: Partial inbreeding, Ballou and Kalinowski ancestral inbreeding coefficients, Journal of Ruminant Research, 6(4), 31-49. magiran.com/p1992151
محمدرضا شیخ لو، سعیده صادقی، فاطمه بحری بیناباج، تجزیه و تحلیل همخونی در گوسفند نژاد قره گل: ضرایب همخونی جزئی، همخونی اجدادی بالو و همخونی اجدادی کالینفسکی. مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 1397؛ 6(4): 31-49. magiran.com/p1992151
Mohammadreza Sheikhlou , Saeedeh Sadeghi, Fateme Bahri Binabaj, Analysis of inbreeding in Karakul sheep breed: Partial inbreeding, Ballou and Kalinowski ancestral inbreeding coefficients, Journal of Ruminant Research, 2019; 6(4): 31-49. magiran.com/p1992151
محمدرضا شیخ لو، سعیده صادقی، فاطمه بحری بیناباج، "تجزیه و تحلیل همخونی در گوسفند نژاد قره گل: ضرایب همخونی جزئی، همخونی اجدادی بالو و همخونی اجدادی کالینفسکی"، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 6، شماره 4 (1397): 31-49. magiran.com/p1992151
Mohammadreza Sheikhlou , Saeedeh Sadeghi, Fateme Bahri Binabaj, "Analysis of inbreeding in Karakul sheep breed: Partial inbreeding, Ballou and Kalinowski ancestral inbreeding coefficients", Journal of Ruminant Research 6, no.4 (2019): 31-49. magiran.com/p1992151
محمدرضا شیخ لو، سعیده صادقی، فاطمه بحری بیناباج، (1397). 'تجزیه و تحلیل همخونی در گوسفند نژاد قره گل: ضرایب همخونی جزئی، همخونی اجدادی بالو و همخونی اجدادی کالینفسکی'، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6(4)، صص.31-49. magiran.com/p1992151
Mohammadreza Sheikhlou , Saeedeh Sadeghi, Fateme Bahri Binabaj, (2019). 'Analysis of inbreeding in Karakul sheep breed: Partial inbreeding, Ballou and Kalinowski ancestral inbreeding coefficients', Journal of Ruminant Research, 6(4), pp.31-49. magiran.com/p1992151
محمدرضا شیخ لو؛ سعیده صادقی؛ فاطمه بحری بیناباج. "تجزیه و تحلیل همخونی در گوسفند نژاد قره گل: ضرایب همخونی جزئی، همخونی اجدادی بالو و همخونی اجدادی کالینفسکی". مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6 ،4 ، 1397، 31-49. magiran.com/p1992151
Mohammadreza Sheikhlou ; Saeedeh Sadeghi; Fateme Bahri Binabaj. "Analysis of inbreeding in Karakul sheep breed: Partial inbreeding, Ballou and Kalinowski ancestral inbreeding coefficients", Journal of Ruminant Research, 6, 4, 2019, 31-49. magiran.com/p1992151
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال