ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حجت الله یامی، مجتبی طهمورث پور، مرجان ازغندی، (1397). بررسی اثر ضد باکتریایی پروتئین و پپتیدهای زیست فعال آلفاs1 کازئین شیر بر باکتری های مولد ورم پستان درگونه های مختلف پستانداران به روش داکینگ مولکولی، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6(4)، 51-64. magiran.com/p1992152
Hojjat Yami , Mojtaba Tahmoorespur, Marjan Azghandi, (2019). Antibacterial Effect of protein and Bioactive Peptides of Alpha S1-Casein, on bacterial mastitis in Different Species of Mammals with Docking Method, Journal of Ruminant Research, 6(4), 51-64. magiran.com/p1992152
حجت الله یامی، مجتبی طهمورث پور، مرجان ازغندی، بررسی اثر ضد باکتریایی پروتئین و پپتیدهای زیست فعال آلفاs1 کازئین شیر بر باکتری های مولد ورم پستان درگونه های مختلف پستانداران به روش داکینگ مولکولی. مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 1397؛ 6(4): 51-64. magiran.com/p1992152
Hojjat Yami , Mojtaba Tahmoorespur, Marjan Azghandi, Antibacterial Effect of protein and Bioactive Peptides of Alpha S1-Casein, on bacterial mastitis in Different Species of Mammals with Docking Method, Journal of Ruminant Research, 2019; 6(4): 51-64. magiran.com/p1992152
حجت الله یامی، مجتبی طهمورث پور، مرجان ازغندی، "بررسی اثر ضد باکتریایی پروتئین و پپتیدهای زیست فعال آلفاs1 کازئین شیر بر باکتری های مولد ورم پستان درگونه های مختلف پستانداران به روش داکینگ مولکولی"، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 6، شماره 4 (1397): 51-64. magiran.com/p1992152
Hojjat Yami , Mojtaba Tahmoorespur, Marjan Azghandi, "Antibacterial Effect of protein and Bioactive Peptides of Alpha S1-Casein, on bacterial mastitis in Different Species of Mammals with Docking Method", Journal of Ruminant Research 6, no.4 (2019): 51-64. magiran.com/p1992152
حجت الله یامی، مجتبی طهمورث پور، مرجان ازغندی، (1397). 'بررسی اثر ضد باکتریایی پروتئین و پپتیدهای زیست فعال آلفاs1 کازئین شیر بر باکتری های مولد ورم پستان درگونه های مختلف پستانداران به روش داکینگ مولکولی'، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6(4)، صص.51-64. magiran.com/p1992152
Hojjat Yami , Mojtaba Tahmoorespur, Marjan Azghandi, (2019). 'Antibacterial Effect of protein and Bioactive Peptides of Alpha S1-Casein, on bacterial mastitis in Different Species of Mammals with Docking Method', Journal of Ruminant Research, 6(4), pp.51-64. magiran.com/p1992152
حجت الله یامی؛ مجتبی طهمورث پور؛ مرجان ازغندی. "بررسی اثر ضد باکتریایی پروتئین و پپتیدهای زیست فعال آلفاs1 کازئین شیر بر باکتری های مولد ورم پستان درگونه های مختلف پستانداران به روش داکینگ مولکولی". مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6 ،4 ، 1397، 51-64. magiran.com/p1992152
Hojjat Yami ; Mojtaba Tahmoorespur; Marjan Azghandi. "Antibacterial Effect of protein and Bioactive Peptides of Alpha S1-Casein, on bacterial mastitis in Different Species of Mammals with Docking Method", Journal of Ruminant Research, 6, 4, 2019, 51-64. magiran.com/p1992152
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال