ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمدحسین مرادی، سید عباس رافت، امیر طاهری یگانه، (1397). مطالعه عملکرد و برآورد فراسنجه های ژنتیکی صفات تولید مثلی گوسفندان ماکویی با استفاده از مدل های خطی و آستانه ای، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6(4)، 65-76. magiran.com/p1992153
Amir Hossein Farahani, Mohammad Hossein Moradi, Abbas Rafat, Amir Taheri, (2019). Study of performance and estimation of genetic parameters of reproductive traits in Makooei sheep using linear and threshold models, Journal of Ruminant Research, 6(4), 65-76. magiran.com/p1992153
امیرحسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمدحسین مرادی، سید عباس رافت، امیر طاهری یگانه، مطالعه عملکرد و برآورد فراسنجه های ژنتیکی صفات تولید مثلی گوسفندان ماکویی با استفاده از مدل های خطی و آستانه ای. مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 1397؛ 6(4): 65-76. magiran.com/p1992153
Amir Hossein Farahani, Mohammad Hossein Moradi, Abbas Rafat, Amir Taheri, Study of performance and estimation of genetic parameters of reproductive traits in Makooei sheep using linear and threshold models, Journal of Ruminant Research, 2019; 6(4): 65-76. magiran.com/p1992153
امیرحسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمدحسین مرادی، سید عباس رافت، امیر طاهری یگانه، "مطالعه عملکرد و برآورد فراسنجه های ژنتیکی صفات تولید مثلی گوسفندان ماکویی با استفاده از مدل های خطی و آستانه ای"، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 6، شماره 4 (1397): 65-76. magiran.com/p1992153
Amir Hossein Farahani, Mohammad Hossein Moradi, Abbas Rafat, Amir Taheri, "Study of performance and estimation of genetic parameters of reproductive traits in Makooei sheep using linear and threshold models", Journal of Ruminant Research 6, no.4 (2019): 65-76. magiran.com/p1992153
امیرحسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمدحسین مرادی، سید عباس رافت، امیر طاهری یگانه، (1397). 'مطالعه عملکرد و برآورد فراسنجه های ژنتیکی صفات تولید مثلی گوسفندان ماکویی با استفاده از مدل های خطی و آستانه ای'، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6(4)، صص.65-76. magiran.com/p1992153
Amir Hossein Farahani, Mohammad Hossein Moradi, Abbas Rafat, Amir Taheri, (2019). 'Study of performance and estimation of genetic parameters of reproductive traits in Makooei sheep using linear and threshold models', Journal of Ruminant Research, 6(4), pp.65-76. magiran.com/p1992153
امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ حسین محمدی؛ محمدحسین مرادی؛ سید عباس رافت؛ امیر طاهری یگانه. "مطالعه عملکرد و برآورد فراسنجه های ژنتیکی صفات تولید مثلی گوسفندان ماکویی با استفاده از مدل های خطی و آستانه ای". مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6 ،4 ، 1397، 65-76. magiran.com/p1992153
Amir Hossein Farahani; Mohammad Hossein Moradi; Abbas Rafat; Amir Taheri. "Study of performance and estimation of genetic parameters of reproductive traits in Makooei sheep using linear and threshold models", Journal of Ruminant Research, 6, 4, 2019, 65-76. magiran.com/p1992153
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال