ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین نصیری، آرمین توحیدی، ملک شاکری، مهدی ژندی، مهدی دهقان بنادکی، (1397). تاثیر مصرف پروبیوتیک بر عملکرد شیردهی، خوراک مصرفی و برخی متابولیت های خونی گاوهای شیری هلشتاین تحت تنش گرمایی، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6(4)، 77-88. magiran.com/p1992154
Amiehossein Nasiri, Armin Towhidi , Malek Shakeri, Mahdi Zhandi, Mahdi Dehghan, Banadaki, (2019). Effects of probiotic on milk production, feed intake and some metabolic blood profiles under the hot seasons in dairy cows, Journal of Ruminant Research, 6(4), 77-88. magiran.com/p1992154
امیرحسین نصیری، آرمین توحیدی، ملک شاکری، مهدی ژندی، مهدی دهقان بنادکی، تاثیر مصرف پروبیوتیک بر عملکرد شیردهی، خوراک مصرفی و برخی متابولیت های خونی گاوهای شیری هلشتاین تحت تنش گرمایی. مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 1397؛ 6(4): 77-88. magiran.com/p1992154
Amiehossein Nasiri, Armin Towhidi , Malek Shakeri, Mahdi Zhandi, Mahdi Dehghan, Banadaki, Effects of probiotic on milk production, feed intake and some metabolic blood profiles under the hot seasons in dairy cows, Journal of Ruminant Research, 2019; 6(4): 77-88. magiran.com/p1992154
امیرحسین نصیری، آرمین توحیدی، ملک شاکری، مهدی ژندی، مهدی دهقان بنادکی، "تاثیر مصرف پروبیوتیک بر عملکرد شیردهی، خوراک مصرفی و برخی متابولیت های خونی گاوهای شیری هلشتاین تحت تنش گرمایی"، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 6، شماره 4 (1397): 77-88. magiran.com/p1992154
Amiehossein Nasiri, Armin Towhidi , Malek Shakeri, Mahdi Zhandi, Mahdi Dehghan, Banadaki, "Effects of probiotic on milk production, feed intake and some metabolic blood profiles under the hot seasons in dairy cows", Journal of Ruminant Research 6, no.4 (2019): 77-88. magiran.com/p1992154
امیرحسین نصیری، آرمین توحیدی، ملک شاکری، مهدی ژندی، مهدی دهقان بنادکی، (1397). 'تاثیر مصرف پروبیوتیک بر عملکرد شیردهی، خوراک مصرفی و برخی متابولیت های خونی گاوهای شیری هلشتاین تحت تنش گرمایی'، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6(4)، صص.77-88. magiran.com/p1992154
Amiehossein Nasiri, Armin Towhidi , Malek Shakeri, Mahdi Zhandi, Mahdi Dehghan, Banadaki, (2019). 'Effects of probiotic on milk production, feed intake and some metabolic blood profiles under the hot seasons in dairy cows', Journal of Ruminant Research, 6(4), pp.77-88. magiran.com/p1992154
امیرحسین نصیری؛ آرمین توحیدی؛ ملک شاکری؛ مهدی ژندی؛ مهدی دهقان بنادکی. "تاثیر مصرف پروبیوتیک بر عملکرد شیردهی، خوراک مصرفی و برخی متابولیت های خونی گاوهای شیری هلشتاین تحت تنش گرمایی". مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6 ،4 ، 1397، 77-88. magiran.com/p1992154
Amiehossein Nasiri; Armin Towhidi ; Malek Shakeri; Mahdi Zhandi; Mahdi Dehghan; Banadaki. "Effects of probiotic on milk production, feed intake and some metabolic blood profiles under the hot seasons in dairy cows", Journal of Ruminant Research, 6, 4, 2019, 77-88. magiran.com/p1992154
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال