ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کریم نوبری، حسن بانه، سعید اسماعیل خانیان، کاظم یوسفی کلاریکلایی، رحمت سمیعی، (1397). مقایسه مدل خطی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تولید شیر با استفاده از رکوردهای اولین دوره شیردهی ثبت شده، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6(4)، 89-100. magiran.com/p1992155
Hassan Bane, Saeed Esmaeilkhanian, Kazem Yousefi, (2019). Comparison of linear model and Artificial Neural Network to Prediction of Milk Yield Using First Recorded Parity, Journal of Ruminant Research, 6(4), 89-100. magiran.com/p1992155
کریم نوبری، حسن بانه، سعید اسماعیل خانیان، کاظم یوسفی کلاریکلایی، رحمت سمیعی، مقایسه مدل خطی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تولید شیر با استفاده از رکوردهای اولین دوره شیردهی ثبت شده. مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 1397؛ 6(4): 89-100. magiran.com/p1992155
Hassan Bane, Saeed Esmaeilkhanian, Kazem Yousefi, Comparison of linear model and Artificial Neural Network to Prediction of Milk Yield Using First Recorded Parity, Journal of Ruminant Research, 2019; 6(4): 89-100. magiran.com/p1992155
کریم نوبری، حسن بانه، سعید اسماعیل خانیان، کاظم یوسفی کلاریکلایی، رحمت سمیعی، "مقایسه مدل خطی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تولید شیر با استفاده از رکوردهای اولین دوره شیردهی ثبت شده"، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 6، شماره 4 (1397): 89-100. magiran.com/p1992155
Hassan Bane, Saeed Esmaeilkhanian, Kazem Yousefi, "Comparison of linear model and Artificial Neural Network to Prediction of Milk Yield Using First Recorded Parity", Journal of Ruminant Research 6, no.4 (2019): 89-100. magiran.com/p1992155
کریم نوبری، حسن بانه، سعید اسماعیل خانیان، کاظم یوسفی کلاریکلایی، رحمت سمیعی، (1397). 'مقایسه مدل خطی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تولید شیر با استفاده از رکوردهای اولین دوره شیردهی ثبت شده'، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6(4)، صص.89-100. magiran.com/p1992155
Hassan Bane, Saeed Esmaeilkhanian, Kazem Yousefi, (2019). 'Comparison of linear model and Artificial Neural Network to Prediction of Milk Yield Using First Recorded Parity', Journal of Ruminant Research, 6(4), pp.89-100. magiran.com/p1992155
کریم نوبری؛ حسن بانه؛ سعید اسماعیل خانیان؛ کاظم یوسفی کلاریکلایی؛ رحمت سمیعی. "مقایسه مدل خطی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تولید شیر با استفاده از رکوردهای اولین دوره شیردهی ثبت شده". مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6 ،4 ، 1397، 89-100. magiran.com/p1992155
Hassan Bane; Saeed Esmaeilkhanian; Kazem Yousefi. "Comparison of linear model and Artificial Neural Network to Prediction of Milk Yield Using First Recorded Parity", Journal of Ruminant Research, 6, 4, 2019, 89-100. magiran.com/p1992155
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال