ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد کیخا، عباس عباسپور، (1398). رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد سازمانی با میانجی گری خلاقیت (مورد کاوی: دانشگاه تهران)، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(32)، 1-32. magiran.com/p1992256
Ahmad Keykha , Abbas Abbaspour, (2019). The Relationship between Organizational Intelligence and Organizational Performance with the Mediation of Creativity (Case Study: University of Tehran), Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 8(32), 1-32. magiran.com/p1992256
احمد کیخا، عباس عباسپور، رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد سازمانی با میانجی گری خلاقیت (مورد کاوی: دانشگاه تهران). فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1398؛ 8(32): 1-32. magiran.com/p1992256
Ahmad Keykha , Abbas Abbaspour, The Relationship between Organizational Intelligence and Organizational Performance with the Mediation of Creativity (Case Study: University of Tehran), Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 2019; 8(32): 1-32. magiran.com/p1992256
احمد کیخا، عباس عباسپور، "رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد سازمانی با میانجی گری خلاقیت (مورد کاوی: دانشگاه تهران)"، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 8، شماره 32 (1398): 1-32. magiran.com/p1992256
Ahmad Keykha , Abbas Abbaspour, "The Relationship between Organizational Intelligence and Organizational Performance with the Mediation of Creativity (Case Study: University of Tehran)", Journal of Innovation and Creativity in Human Science 8, no.32 (2019): 1-32. magiran.com/p1992256
احمد کیخا، عباس عباسپور، (1398). 'رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد سازمانی با میانجی گری خلاقیت (مورد کاوی: دانشگاه تهران)'، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(32)، صص.1-32. magiran.com/p1992256
Ahmad Keykha , Abbas Abbaspour, (2019). 'The Relationship between Organizational Intelligence and Organizational Performance with the Mediation of Creativity (Case Study: University of Tehran)', Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 8(32), pp.1-32. magiran.com/p1992256
احمد کیخا؛ عباس عباسپور. "رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد سازمانی با میانجی گری خلاقیت (مورد کاوی: دانشگاه تهران)". فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8 ،32 ، 1398، 1-32. magiran.com/p1992256
Ahmad Keykha ; Abbas Abbaspour. "The Relationship between Organizational Intelligence and Organizational Performance with the Mediation of Creativity (Case Study: University of Tehran)", Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 8, 32, 2019, 1-32. magiran.com/p1992256
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال