ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حافظ صاحب یار، غلام رضا گل محمدنژاد، عیسی برقی، (1398). مطالعه ی اثربخشی یادگیری معکوس بر تفکر تاملی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در درس ریاضی، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(32)، 33-62. magiran.com/p1992257
Hafez Sahebyar , Golamreza Golmohammednezhad, Isa Barghi, (2019). Study of The effectiveness of flipped learning on reflective thinking of second grade high school students in Math, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 8(32), 33-62. magiran.com/p1992257
حافظ صاحب یار، غلام رضا گل محمدنژاد، عیسی برقی، مطالعه ی اثربخشی یادگیری معکوس بر تفکر تاملی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در درس ریاضی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1398؛ 8(32): 33-62. magiran.com/p1992257
Hafez Sahebyar , Golamreza Golmohammednezhad, Isa Barghi, Study of The effectiveness of flipped learning on reflective thinking of second grade high school students in Math, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 2019; 8(32): 33-62. magiran.com/p1992257
حافظ صاحب یار، غلام رضا گل محمدنژاد، عیسی برقی، "مطالعه ی اثربخشی یادگیری معکوس بر تفکر تاملی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در درس ریاضی"، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 8، شماره 32 (1398): 33-62. magiran.com/p1992257
Hafez Sahebyar , Golamreza Golmohammednezhad, Isa Barghi, "Study of The effectiveness of flipped learning on reflective thinking of second grade high school students in Math", Journal of Innovation and Creativity in Human Science 8, no.32 (2019): 33-62. magiran.com/p1992257
حافظ صاحب یار، غلام رضا گل محمدنژاد، عیسی برقی، (1398). 'مطالعه ی اثربخشی یادگیری معکوس بر تفکر تاملی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در درس ریاضی'، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(32)، صص.33-62. magiran.com/p1992257
Hafez Sahebyar , Golamreza Golmohammednezhad, Isa Barghi, (2019). 'Study of The effectiveness of flipped learning on reflective thinking of second grade high school students in Math', Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 8(32), pp.33-62. magiran.com/p1992257
حافظ صاحب یار؛ غلام رضا گل محمدنژاد؛ عیسی برقی. "مطالعه ی اثربخشی یادگیری معکوس بر تفکر تاملی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در درس ریاضی". فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8 ،32 ، 1398، 33-62. magiran.com/p1992257
Hafez Sahebyar ; Golamreza Golmohammednezhad; Isa Barghi. "Study of The effectiveness of flipped learning on reflective thinking of second grade high school students in Math", Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 8, 32, 2019, 33-62. magiran.com/p1992257
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال