ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فروزان امرایی، عزت اله قدم پور، طیبه شریفی، احمد غضنفری، (1398). مقایسه تاثیر آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خلاقیت(سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری، بسط) دانش آموزان، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(32)، 97-127. magiran.com/p1992259
Forozan Amrai, Ezattolah Ghadampour , Tayebe Sharifi, Ahmad Ghzanfari, (2019). The comparison effect of extensively thinking skills and self-regulation learning strategies training on creativity (fluidity, initiative, flexibility, expansion) of students, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 8(32), 97-127. magiran.com/p1992259
فروزان امرایی، عزت اله قدم پور، طیبه شریفی، احمد غضنفری، مقایسه تاثیر آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خلاقیت(سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری، بسط) دانش آموزان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1398؛ 8(32): 97-127. magiran.com/p1992259
Forozan Amrai, Ezattolah Ghadampour , Tayebe Sharifi, Ahmad Ghzanfari, The comparison effect of extensively thinking skills and self-regulation learning strategies training on creativity (fluidity, initiative, flexibility, expansion) of students, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 2019; 8(32): 97-127. magiran.com/p1992259
فروزان امرایی، عزت اله قدم پور، طیبه شریفی، احمد غضنفری، "مقایسه تاثیر آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خلاقیت(سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری، بسط) دانش آموزان"، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 8، شماره 32 (1398): 97-127. magiran.com/p1992259
Forozan Amrai, Ezattolah Ghadampour , Tayebe Sharifi, Ahmad Ghzanfari, "The comparison effect of extensively thinking skills and self-regulation learning strategies training on creativity (fluidity, initiative, flexibility, expansion) of students", Journal of Innovation and Creativity in Human Science 8, no.32 (2019): 97-127. magiran.com/p1992259
فروزان امرایی، عزت اله قدم پور، طیبه شریفی، احمد غضنفری، (1398). 'مقایسه تاثیر آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خلاقیت(سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری، بسط) دانش آموزان'، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(32)، صص.97-127. magiran.com/p1992259
Forozan Amrai, Ezattolah Ghadampour , Tayebe Sharifi, Ahmad Ghzanfari, (2019). 'The comparison effect of extensively thinking skills and self-regulation learning strategies training on creativity (fluidity, initiative, flexibility, expansion) of students', Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 8(32), pp.97-127. magiran.com/p1992259
فروزان امرایی؛ عزت اله قدم پور؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری. "مقایسه تاثیر آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خلاقیت(سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری، بسط) دانش آموزان". فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8 ،32 ، 1398، 97-127. magiran.com/p1992259
Forozan Amrai; Ezattolah Ghadampour ; Tayebe Sharifi; Ahmad Ghzanfari. "The comparison effect of extensively thinking skills and self-regulation learning strategies training on creativity (fluidity, initiative, flexibility, expansion) of students", Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 8, 32, 2019, 97-127. magiran.com/p1992259
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال