ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد قربانی، علی رضا صادقی، قدسی احقر، (1398). تاثیر نرم افزار چندرسانه ای محقق ساخته بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم در درس علوم تجربی، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(32)، 195-217. magiran.com/p1992263
Sajad Ghorbani , Alireza Sadeghi, Ghodsi Ahghar, (2019). the effectiveness use of researcher– made multimedia software on the quality of creativity and Educational Achievement of students in Fifth grade elementary school., Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 8(32), 195-217. magiran.com/p1992263
سجاد قربانی، علی رضا صادقی، قدسی احقر، تاثیر نرم افزار چندرسانه ای محقق ساخته بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم در درس علوم تجربی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1398؛ 8(32): 195-217. magiran.com/p1992263
Sajad Ghorbani , Alireza Sadeghi, Ghodsi Ahghar, the effectiveness use of researcher– made multimedia software on the quality of creativity and Educational Achievement of students in Fifth grade elementary school., Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 2019; 8(32): 195-217. magiran.com/p1992263
سجاد قربانی، علی رضا صادقی، قدسی احقر، "تاثیر نرم افزار چندرسانه ای محقق ساخته بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم در درس علوم تجربی"، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 8، شماره 32 (1398): 195-217. magiran.com/p1992263
Sajad Ghorbani , Alireza Sadeghi, Ghodsi Ahghar, "the effectiveness use of researcher– made multimedia software on the quality of creativity and Educational Achievement of students in Fifth grade elementary school.", Journal of Innovation and Creativity in Human Science 8, no.32 (2019): 195-217. magiran.com/p1992263
سجاد قربانی، علی رضا صادقی، قدسی احقر، (1398). 'تاثیر نرم افزار چندرسانه ای محقق ساخته بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم در درس علوم تجربی'، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(32)، صص.195-217. magiran.com/p1992263
Sajad Ghorbani , Alireza Sadeghi, Ghodsi Ahghar, (2019). 'the effectiveness use of researcher– made multimedia software on the quality of creativity and Educational Achievement of students in Fifth grade elementary school.', Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 8(32), pp.195-217. magiran.com/p1992263
سجاد قربانی؛ علی رضا صادقی؛ قدسی احقر. "تاثیر نرم افزار چندرسانه ای محقق ساخته بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم در درس علوم تجربی". فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8 ،32 ، 1398، 195-217. magiran.com/p1992263
Sajad Ghorbani ; Alireza Sadeghi; Ghodsi Ahghar. "the effectiveness use of researcher– made multimedia software on the quality of creativity and Educational Achievement of students in Fifth grade elementary school.", Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 8, 32, 2019, 195-217. magiran.com/p1992263
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال