ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
موسی خوش کلام خسروشاهی، (1398). اثرات متقارن و نامتقارن تکانه های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران طی دوره 1395-1369، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، 7(25)، 142-162. magiran.com/p1992396
Musa Khoshkalam Khosroshahi , (2019). The Symmetric and Asymmetric Effects of Oil Shocks on Macroeconomic Variables in Iran during the Period of 1369-1395, Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 7(25), 142-162. magiran.com/p1992396
موسی خوش کلام خسروشاهی، اثرات متقارن و نامتقارن تکانه های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران طی دوره 1395-1369. فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، 1398؛ 7(25): 142-162. magiran.com/p1992396
Musa Khoshkalam Khosroshahi , The Symmetric and Asymmetric Effects of Oil Shocks on Macroeconomic Variables in Iran during the Period of 1369-1395, Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 2019; 7(25): 142-162. magiran.com/p1992396
موسی خوش کلام خسروشاهی، "اثرات متقارن و نامتقارن تکانه های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران طی دوره 1395-1369"، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان 7، شماره 25 (1398): 142-162. magiran.com/p1992396
Musa Khoshkalam Khosroshahi , "The Symmetric and Asymmetric Effects of Oil Shocks on Macroeconomic Variables in Iran during the Period of 1369-1395", Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies 7, no.25 (2019): 142-162. magiran.com/p1992396
موسی خوش کلام خسروشاهی، (1398). 'اثرات متقارن و نامتقارن تکانه های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران طی دوره 1395-1369'، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، 7(25)، صص.142-162. magiran.com/p1992396
Musa Khoshkalam Khosroshahi , (2019). 'The Symmetric and Asymmetric Effects of Oil Shocks on Macroeconomic Variables in Iran during the Period of 1369-1395', Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 7(25), pp.142-162. magiran.com/p1992396
موسی خوش کلام خسروشاهی. "اثرات متقارن و نامتقارن تکانه های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران طی دوره 1395-1369". فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، 7 ،25 ، 1398، 142-162. magiran.com/p1992396
Musa Khoshkalam Khosroshahi . "The Symmetric and Asymmetric Effects of Oil Shocks on Macroeconomic Variables in Iran during the Period of 1369-1395", Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 7, 25, 2019, 142-162. magiran.com/p1992396
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال