ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی رضوی، محمد طباطبایی قمی، فتحاللهطاهری بهروز، غلام حسین لیاقت، (1398). اثر بار خمشی بر رسانندگی الکتریکی کامپوزیت های کربن-اپوکسی پرشده با نانوذرات، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 32(1)، 79-92. magiran.com/p1992410
Morteza Razavi, Mohammad Tabatabaee Ghomi , Fatollah Taheri, Behrooz, Golamhossein Liaghat, (2019). Effect of Bending Load on the Electrical Conductivity of Carbon/Epoxy Composites Filled with Nanoparticles, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 32(1), 79-92. magiran.com/p1992410
مرتضی رضوی، محمد طباطبایی قمی، فتحاللهطاهری بهروز، غلام حسین لیاقت، اثر بار خمشی بر رسانندگی الکتریکی کامپوزیت های کربن-اپوکسی پرشده با نانوذرات. دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 1398؛ 32(1): 79-92. magiran.com/p1992410
Morteza Razavi, Mohammad Tabatabaee Ghomi , Fatollah Taheri, Behrooz, Golamhossein Liaghat, Effect of Bending Load on the Electrical Conductivity of Carbon/Epoxy Composites Filled with Nanoparticles, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 2019; 32(1): 79-92. magiran.com/p1992410
مرتضی رضوی، محمد طباطبایی قمی، فتحاللهطاهری بهروز، غلام حسین لیاقت، "اثر بار خمشی بر رسانندگی الکتریکی کامپوزیت های کربن-اپوکسی پرشده با نانوذرات"، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر 32، شماره 1 (1398): 79-92. magiran.com/p1992410
Morteza Razavi, Mohammad Tabatabaee Ghomi , Fatollah Taheri, Behrooz, Golamhossein Liaghat, "Effect of Bending Load on the Electrical Conductivity of Carbon/Epoxy Composites Filled with Nanoparticles", Iranian Journal of Polymer Science and Technology 32, no.1 (2019): 79-92. magiran.com/p1992410
مرتضی رضوی، محمد طباطبایی قمی، فتحاللهطاهری بهروز، غلام حسین لیاقت، (1398). 'اثر بار خمشی بر رسانندگی الکتریکی کامپوزیت های کربن-اپوکسی پرشده با نانوذرات'، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 32(1)، صص.79-92. magiran.com/p1992410
Morteza Razavi, Mohammad Tabatabaee Ghomi , Fatollah Taheri, Behrooz, Golamhossein Liaghat, (2019). 'Effect of Bending Load on the Electrical Conductivity of Carbon/Epoxy Composites Filled with Nanoparticles', Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 32(1), pp.79-92. magiran.com/p1992410
مرتضی رضوی؛ محمد طباطبایی قمی؛ فتحاللهطاهری بهروز؛ غلام حسین لیاقت. "اثر بار خمشی بر رسانندگی الکتریکی کامپوزیت های کربن-اپوکسی پرشده با نانوذرات". دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 32 ،1 ، 1398، 79-92. magiran.com/p1992410
Morteza Razavi; Mohammad Tabatabaee Ghomi ; Fatollah Taheri; Behrooz; Golamhossein Liaghat. "Effect of Bending Load on the Electrical Conductivity of Carbon/Epoxy Composites Filled with Nanoparticles", Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 32, 1, 2019, 79-92. magiran.com/p1992410
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال