ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی ابرازه، فهیمه ربانی خواه، امیر کاظمی بلبویی، رضا مرادی، امین عقیلی، (1398). بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجله بیمارستان، 18(1)، 79-88. magiran.com/p1992539
Ali Ebraze, Fahimeh Rabbanikhah, Amir Kazemi, Bolboloy, Reza Moradi, Amin Aghili, (2019). Assessing Organizational Culture of Headquarters in Ministry of Health and Medical Education, Hospital, 18(1), 79-88. magiran.com/p1992539
علی ابرازه، فهیمه ربانی خواه، امیر کاظمی بلبویی، رضا مرادی، امین عقیلی، بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مجله بیمارستان، 1398؛ 18(1): 79-88. magiran.com/p1992539
Ali Ebraze, Fahimeh Rabbanikhah, Amir Kazemi, Bolboloy, Reza Moradi, Amin Aghili, Assessing Organizational Culture of Headquarters in Ministry of Health and Medical Education, Hospital, 2019; 18(1): 79-88. magiran.com/p1992539
علی ابرازه، فهیمه ربانی خواه، امیر کاظمی بلبویی، رضا مرادی، امین عقیلی، "بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"، مجله بیمارستان 18، شماره 1 (1398): 79-88. magiran.com/p1992539
Ali Ebraze, Fahimeh Rabbanikhah, Amir Kazemi, Bolboloy, Reza Moradi, Amin Aghili, "Assessing Organizational Culture of Headquarters in Ministry of Health and Medical Education", Hospital 18, no.1 (2019): 79-88. magiran.com/p1992539
علی ابرازه، فهیمه ربانی خواه، امیر کاظمی بلبویی، رضا مرادی، امین عقیلی، (1398). 'بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی'، مجله بیمارستان، 18(1)، صص.79-88. magiran.com/p1992539
Ali Ebraze, Fahimeh Rabbanikhah, Amir Kazemi, Bolboloy, Reza Moradi, Amin Aghili, (2019). 'Assessing Organizational Culture of Headquarters in Ministry of Health and Medical Education', Hospital, 18(1), pp.79-88. magiran.com/p1992539
علی ابرازه؛ فهیمه ربانی خواه؛ امیر کاظمی بلبویی؛ رضا مرادی؛ امین عقیلی. "بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی". مجله بیمارستان، 18 ،1 ، 1398، 79-88. magiran.com/p1992539
Ali Ebraze; Fahimeh Rabbanikhah; Amir Kazemi; Bolboloy; Reza Moradi; Amin Aghili. "Assessing Organizational Culture of Headquarters in Ministry of Health and Medical Education", Hospital, 18, 1, 2019, 79-88. magiran.com/p1992539
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال