ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی علی زاده زوارم، علیرضا پویا، زهرا ناجی عظیمی، علی وفایی نجار، (1398). مدل سازی پویایی های سیستم مدیریت ظرفیت منابع انسانی در خدمات درمانییک مطالعه موردی در بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء مشهد، مجله بیمارستان، 18(1)، 89-101. magiran.com/p1992540
Ali Alizadeh Zoeram, Alireza Pooya, Zahra Naji Azimi, Ali Vafaee Najar, (2019). Modelling the Dynamics of Human Resources Capacity in Health Care ServicesA Case Study of Khatam-al-Anbia Hospital of Mashhad, Hospital, 18(1), 89-101. magiran.com/p1992540
علی علی زاده زوارم، علیرضا پویا، زهرا ناجی عظیمی، علی وفایی نجار، مدل سازی پویایی های سیستم مدیریت ظرفیت منابع انسانی در خدمات درمانییک مطالعه موردی در بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء مشهد. مجله بیمارستان، 1398؛ 18(1): 89-101. magiran.com/p1992540
Ali Alizadeh Zoeram, Alireza Pooya, Zahra Naji Azimi, Ali Vafaee Najar, Modelling the Dynamics of Human Resources Capacity in Health Care ServicesA Case Study of Khatam-al-Anbia Hospital of Mashhad, Hospital, 2019; 18(1): 89-101. magiran.com/p1992540
علی علی زاده زوارم، علیرضا پویا، زهرا ناجی عظیمی، علی وفایی نجار، "مدل سازی پویایی های سیستم مدیریت ظرفیت منابع انسانی در خدمات درمانییک مطالعه موردی در بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء مشهد"، مجله بیمارستان 18، شماره 1 (1398): 89-101. magiran.com/p1992540
Ali Alizadeh Zoeram, Alireza Pooya, Zahra Naji Azimi, Ali Vafaee Najar, "Modelling the Dynamics of Human Resources Capacity in Health Care ServicesA Case Study of Khatam-al-Anbia Hospital of Mashhad", Hospital 18, no.1 (2019): 89-101. magiran.com/p1992540
علی علی زاده زوارم، علیرضا پویا، زهرا ناجی عظیمی، علی وفایی نجار، (1398). 'مدل سازی پویایی های سیستم مدیریت ظرفیت منابع انسانی در خدمات درمانییک مطالعه موردی در بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء مشهد'، مجله بیمارستان، 18(1)، صص.89-101. magiran.com/p1992540
Ali Alizadeh Zoeram, Alireza Pooya, Zahra Naji Azimi, Ali Vafaee Najar, (2019). 'Modelling the Dynamics of Human Resources Capacity in Health Care ServicesA Case Study of Khatam-al-Anbia Hospital of Mashhad', Hospital, 18(1), pp.89-101. magiran.com/p1992540
علی علی زاده زوارم؛ علیرضا پویا؛ زهرا ناجی عظیمی؛ علی وفایی نجار. "مدل سازی پویایی های سیستم مدیریت ظرفیت منابع انسانی در خدمات درمانییک مطالعه موردی در بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء مشهد". مجله بیمارستان، 18 ،1 ، 1398، 89-101. magiran.com/p1992540
Ali Alizadeh Zoeram; Alireza Pooya; Zahra Naji Azimi; Ali Vafaee Najar. "Modelling the Dynamics of Human Resources Capacity in Health Care ServicesA Case Study of Khatam-al-Anbia Hospital of Mashhad", Hospital, 18, 1, 2019, 89-101. magiran.com/p1992540
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال