ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید هادی مصطفوی، محمدحسین پوریانی، علیرضا محسنی تبریزی، حسین اژدری زاده، (1398). تحلیل سیاست های قومی، مذهبی و تاثیر آن بر مشارکت سیاسی و راه های ارتقاء آن (مورد مطالعه: قوم ترکمن استان گلستان)، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(2)، 503-519. magiran.com/p1992619
Seyyed Hadi Mostafavi, Mohammad Hossein Pouryani , Alireza Mohseni Tabrizi, Hussein Ajdaryzadeh, (2019). Analysis of Ethnic and religious policies and its impact on political participation and ways to upgrade it(Case Study: Turkmen Ethnic in Golestan Province), Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(2), 503-519. magiran.com/p1992619
سید هادی مصطفوی، محمدحسین پوریانی، علیرضا محسنی تبریزی، حسین اژدری زاده، تحلیل سیاست های قومی، مذهبی و تاثیر آن بر مشارکت سیاسی و راه های ارتقاء آن (مورد مطالعه: قوم ترکمن استان گلستان). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 1398؛ 9(2): 503-519. magiran.com/p1992619
Seyyed Hadi Mostafavi, Mohammad Hossein Pouryani , Alireza Mohseni Tabrizi, Hussein Ajdaryzadeh, Analysis of Ethnic and religious policies and its impact on political participation and ways to upgrade it(Case Study: Turkmen Ethnic in Golestan Province), Quarterly of Geography (Regional Planing), 2019; 9(2): 503-519. magiran.com/p1992619
سید هادی مصطفوی، محمدحسین پوریانی، علیرضا محسنی تبریزی، حسین اژدری زاده، "تحلیل سیاست های قومی، مذهبی و تاثیر آن بر مشارکت سیاسی و راه های ارتقاء آن (مورد مطالعه: قوم ترکمن استان گلستان)"، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 9، شماره 2 (1398): 503-519. magiran.com/p1992619
Seyyed Hadi Mostafavi, Mohammad Hossein Pouryani , Alireza Mohseni Tabrizi, Hussein Ajdaryzadeh, "Analysis of Ethnic and religious policies and its impact on political participation and ways to upgrade it(Case Study: Turkmen Ethnic in Golestan Province)", Quarterly of Geography (Regional Planing) 9, no.2 (2019): 503-519. magiran.com/p1992619
سید هادی مصطفوی، محمدحسین پوریانی، علیرضا محسنی تبریزی، حسین اژدری زاده، (1398). 'تحلیل سیاست های قومی، مذهبی و تاثیر آن بر مشارکت سیاسی و راه های ارتقاء آن (مورد مطالعه: قوم ترکمن استان گلستان)'، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(2)، صص.503-519. magiran.com/p1992619
Seyyed Hadi Mostafavi, Mohammad Hossein Pouryani , Alireza Mohseni Tabrizi, Hussein Ajdaryzadeh, (2019). 'Analysis of Ethnic and religious policies and its impact on political participation and ways to upgrade it(Case Study: Turkmen Ethnic in Golestan Province)', Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(2), pp.503-519. magiran.com/p1992619
سید هادی مصطفوی؛ محمدحسین پوریانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ حسین اژدری زاده. "تحلیل سیاست های قومی، مذهبی و تاثیر آن بر مشارکت سیاسی و راه های ارتقاء آن (مورد مطالعه: قوم ترکمن استان گلستان)". فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9 ،2 ، 1398، 503-519. magiran.com/p1992619
Seyyed Hadi Mostafavi; Mohammad Hossein Pouryani ; Alireza Mohseni Tabrizi; Hussein Ajdaryzadeh. "Analysis of Ethnic and religious policies and its impact on political participation and ways to upgrade it(Case Study: Turkmen Ethnic in Golestan Province)", Quarterly of Geography (Regional Planing), 9, 2, 2019, 503-519. magiran.com/p1992619
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال