ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا کریمی، مریم نزاکت الحسینی، شیلا صفوی، (1398). اثر ظرفیت حافظه کاری و بازخورد افزوده بر یادگیری تکلیف تیراندازی، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21(1)، 45-58. magiran.com/p1992897
Fariba Karimi, Maryam Nezakat, Alhosseini, Shila Safavi, (2019). Eeffect of working memory capacity and augmented feedback on learning a shooting task, Advances in Cognitive Science, 21(1), 45-58. magiran.com/p1992897
فریبا کریمی، مریم نزاکت الحسینی، شیلا صفوی، اثر ظرفیت حافظه کاری و بازخورد افزوده بر یادگیری تکلیف تیراندازی. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 1398؛ 21(1): 45-58. magiran.com/p1992897
Fariba Karimi, Maryam Nezakat, Alhosseini, Shila Safavi, Eeffect of working memory capacity and augmented feedback on learning a shooting task, Advances in Cognitive Science, 2019; 21(1): 45-58. magiran.com/p1992897
فریبا کریمی، مریم نزاکت الحسینی، شیلا صفوی، "اثر ظرفیت حافظه کاری و بازخورد افزوده بر یادگیری تکلیف تیراندازی"، فصلنامه تازه های علوم شناختی 21، شماره 1 (1398): 45-58. magiran.com/p1992897
Fariba Karimi, Maryam Nezakat, Alhosseini, Shila Safavi, "Eeffect of working memory capacity and augmented feedback on learning a shooting task", Advances in Cognitive Science 21, no.1 (2019): 45-58. magiran.com/p1992897
فریبا کریمی، مریم نزاکت الحسینی، شیلا صفوی، (1398). 'اثر ظرفیت حافظه کاری و بازخورد افزوده بر یادگیری تکلیف تیراندازی'، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21(1)، صص.45-58. magiran.com/p1992897
Fariba Karimi, Maryam Nezakat, Alhosseini, Shila Safavi, (2019). 'Eeffect of working memory capacity and augmented feedback on learning a shooting task', Advances in Cognitive Science, 21(1), pp.45-58. magiran.com/p1992897
فریبا کریمی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ شیلا صفوی. "اثر ظرفیت حافظه کاری و بازخورد افزوده بر یادگیری تکلیف تیراندازی". فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21 ،1 ، 1398، 45-58. magiran.com/p1992897
Fariba Karimi; Maryam Nezakat; Alhosseini; Shila Safavi. "Eeffect of working memory capacity and augmented feedback on learning a shooting task", Advances in Cognitive Science, 21, 1, 2019, 45-58. magiran.com/p1992897
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال