ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Ali Mahboub Khomami , Mohammad Naghi Padasht, Ali Ajili Lahiji, Fariba Mahtab, (2019). Reuse of peanut shells and Azolla mixes as a peat alternative in growth medium of Dieffenbachia amoena ‘tropic snow’, International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 8(2), 151-157. magiran.com/p1992981
Ali Mahboub Khomami , Mohammad Naghi Padasht, Ali Ajili Lahiji, Fariba Mahtab, Reuse of peanut shells and Azolla mixes as a peat alternative in growth medium of Dieffenbachia amoena ‘tropic snow’, International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 2019; 8(2): 151-157. magiran.com/p1992981
Ali Mahboub Khomami , Mohammad Naghi Padasht, Ali Ajili Lahiji, Fariba Mahtab, "Reuse of peanut shells and Azolla mixes as a peat alternative in growth medium of Dieffenbachia amoena ‘tropic snow’", International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 8, no.2 (2019): 151-157. magiran.com/p1992981
Ali Mahboub Khomami , Mohammad Naghi Padasht, Ali Ajili Lahiji, Fariba Mahtab, (2019). 'Reuse of peanut shells and Azolla mixes as a peat alternative in growth medium of Dieffenbachia amoena ‘tropic snow’', International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 8(2), pp.151-157. magiran.com/p1992981
Ali Mahboub Khomami ; Mohammad Naghi Padasht; Ali Ajili Lahiji; Fariba Mahtab. "Reuse of peanut shells and Azolla mixes as a peat alternative in growth medium of Dieffenbachia amoena ‘tropic snow’", International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 8, 2, 2019, 151-157. magiran.com/p1992981
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال