ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس عرب مازار ، سیدعلی پایتختی اسکویی، لاله طبقچی اکبری، (1398). عقود بانکداری اسلامی و شاخص توسعه انسانی در ایران، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 8(26)، 181-198. magiran.com/p1993084
Abas Arabmazad , Seyed Ali Paytakhti Oskooe, Lale Tabaghchi Akbari, (2019). Islamic Banking Contracts and Human Development Index in Iran, Islamic Economics & Banking, 8(26), 181-198. magiran.com/p1993084
عباس عرب مازار ، سیدعلی پایتختی اسکویی، لاله طبقچی اکبری، عقود بانکداری اسلامی و شاخص توسعه انسانی در ایران. مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 1398؛ 8(26): 181-198. magiran.com/p1993084
Abas Arabmazad , Seyed Ali Paytakhti Oskooe, Lale Tabaghchi Akbari, Islamic Banking Contracts and Human Development Index in Iran, Islamic Economics & Banking, 2019; 8(26): 181-198. magiran.com/p1993084
عباس عرب مازار ، سیدعلی پایتختی اسکویی، لاله طبقچی اکبری، "عقود بانکداری اسلامی و شاخص توسعه انسانی در ایران"، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی 8، شماره 26 (1398): 181-198. magiran.com/p1993084
Abas Arabmazad , Seyed Ali Paytakhti Oskooe, Lale Tabaghchi Akbari, "Islamic Banking Contracts and Human Development Index in Iran", Islamic Economics & Banking 8, no.26 (2019): 181-198. magiran.com/p1993084
عباس عرب مازار ، سیدعلی پایتختی اسکویی، لاله طبقچی اکبری، (1398). 'عقود بانکداری اسلامی و شاخص توسعه انسانی در ایران'، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 8(26)، صص.181-198. magiran.com/p1993084
Abas Arabmazad , Seyed Ali Paytakhti Oskooe, Lale Tabaghchi Akbari, (2019). 'Islamic Banking Contracts and Human Development Index in Iran', Islamic Economics & Banking, 8(26), pp.181-198. magiran.com/p1993084
عباس عرب مازار ؛ سیدعلی پایتختی اسکویی؛ لاله طبقچی اکبری. "عقود بانکداری اسلامی و شاخص توسعه انسانی در ایران". مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 8 ،26 ، 1398، 181-198. magiran.com/p1993084
Abas Arabmazad ; Seyed Ali Paytakhti Oskooe; Lale Tabaghchi Akbari. "Islamic Banking Contracts and Human Development Index in Iran", Islamic Economics & Banking, 8, 26, 2019, 181-198. magiran.com/p1993084
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال