ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالحمید حاجبی، مریم مصلحی، مجید حسنی، (1398). تاثیر شرایط نوری و رژیم آبیاری بر ویژگی های رویشی نونها‎ل‎های حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh) و چندل (Rhizophora mucronata (Lam.)) در نهالستان، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 27(1)، 90-99. magiran.com/p1993206
Abdolhamid Hajebi , Maryam Moslehi, Majid Hassani, (2019). Effects of species, light, and irrigation regime on vegetative growth of grey mangrove (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) and red mangrove (Rhizophora mucronata (Lam.)) seedlings in the nursery, Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 27(1), 90-99. magiran.com/p1993206
عبدالحمید حاجبی، مریم مصلحی، مجید حسنی، تاثیر شرایط نوری و رژیم آبیاری بر ویژگی های رویشی نونها‎ل‎های حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh) و چندل (Rhizophora mucronata (Lam.)) در نهالستان. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 1398؛ 27(1): 90-99. magiran.com/p1993206
Abdolhamid Hajebi , Maryam Moslehi, Majid Hassani, Effects of species, light, and irrigation regime on vegetative growth of grey mangrove (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) and red mangrove (Rhizophora mucronata (Lam.)) seedlings in the nursery, Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 2019; 27(1): 90-99. magiran.com/p1993206
عبدالحمید حاجبی، مریم مصلحی، مجید حسنی، "تاثیر شرایط نوری و رژیم آبیاری بر ویژگی های رویشی نونها‎ل‎های حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh) و چندل (Rhizophora mucronata (Lam.)) در نهالستان"، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 27، شماره 1 (1398): 90-99. magiran.com/p1993206
Abdolhamid Hajebi , Maryam Moslehi, Majid Hassani, "Effects of species, light, and irrigation regime on vegetative growth of grey mangrove (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) and red mangrove (Rhizophora mucronata (Lam.)) seedlings in the nursery", Iranian Journal of Forest and Poplar Research 27, no.1 (2019): 90-99. magiran.com/p1993206
عبدالحمید حاجبی، مریم مصلحی، مجید حسنی، (1398). 'تاثیر شرایط نوری و رژیم آبیاری بر ویژگی های رویشی نونها‎ل‎های حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh) و چندل (Rhizophora mucronata (Lam.)) در نهالستان'، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 27(1)، صص.90-99. magiran.com/p1993206
Abdolhamid Hajebi , Maryam Moslehi, Majid Hassani, (2019). 'Effects of species, light, and irrigation regime on vegetative growth of grey mangrove (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) and red mangrove (Rhizophora mucronata (Lam.)) seedlings in the nursery', Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 27(1), pp.90-99. magiran.com/p1993206
عبدالحمید حاجبی؛ مریم مصلحی؛ مجید حسنی. "تاثیر شرایط نوری و رژیم آبیاری بر ویژگی های رویشی نونها‎ل‎های حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh) و چندل (Rhizophora mucronata (Lam.)) در نهالستان". فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 27 ،1 ، 1398، 90-99. magiran.com/p1993206
Abdolhamid Hajebi ; Maryam Moslehi; Majid Hassani. "Effects of species, light, and irrigation regime on vegetative growth of grey mangrove (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) and red mangrove (Rhizophora mucronata (Lam.)) seedlings in the nursery", Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 27, 1, 2019, 90-99. magiran.com/p1993206
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال