ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد صالح ذاکری، فردوس آقاگل زاده، حیات عامری، (1398). توصیف و تبیین نوآوری های زبانی در شعر کلاسیک امروز و بررسی سهم آنها در ادبی شدن کلام، مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، 12(44)، 1-19. magiran.com/p1993229
Mohammad Saleh Zakeri, Ferdows Aghagolzadeh, Hayat Ameri, (2019). Describing and explaining linguistic innovations in new classical poetry and their contribution to the literary literacy, , 12(44), 1-19. magiran.com/p1993229
محمد صالح ذاکری، فردوس آقاگل زاده، حیات عامری، توصیف و تبیین نوآوری های زبانی در شعر کلاسیک امروز و بررسی سهم آنها در ادبی شدن کلام. مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، 1398؛ 12(44): 1-19. magiran.com/p1993229
Mohammad Saleh Zakeri, Ferdows Aghagolzadeh, Hayat Ameri, Describing and explaining linguistic innovations in new classical poetry and their contribution to the literary literacy, , 2019; 12(44): 1-19. magiran.com/p1993229
محمد صالح ذاکری، فردوس آقاگل زاده، حیات عامری، "توصیف و تبیین نوآوری های زبانی در شعر کلاسیک امروز و بررسی سهم آنها در ادبی شدن کلام"، مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 12، شماره 44 (1398): 1-19. magiran.com/p1993229
Mohammad Saleh Zakeri, Ferdows Aghagolzadeh, Hayat Ameri, "Describing and explaining linguistic innovations in new classical poetry and their contribution to the literary literacy", 12, no.44 (2019): 1-19. magiran.com/p1993229
محمد صالح ذاکری، فردوس آقاگل زاده، حیات عامری، (1398). 'توصیف و تبیین نوآوری های زبانی در شعر کلاسیک امروز و بررسی سهم آنها در ادبی شدن کلام'، مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، 12(44)، صص.1-19. magiran.com/p1993229
Mohammad Saleh Zakeri, Ferdows Aghagolzadeh, Hayat Ameri, (2019). 'Describing and explaining linguistic innovations in new classical poetry and their contribution to the literary literacy', , 12(44), pp.1-19. magiran.com/p1993229
محمد صالح ذاکری؛ فردوس آقاگل زاده؛ حیات عامری. "توصیف و تبیین نوآوری های زبانی در شعر کلاسیک امروز و بررسی سهم آنها در ادبی شدن کلام". مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، 12 ،44 ، 1398، 1-19. magiran.com/p1993229
Mohammad Saleh Zakeri; Ferdows Aghagolzadeh; Hayat Ameri. "Describing and explaining linguistic innovations in new classical poetry and their contribution to the literary literacy", , 12, 44, 2019, 1-19. magiran.com/p1993229
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال