ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهمن پریزادیان کاوان، حشمت الله خسروی نیا، رزاق کریمی راد، فاطمه توکلی نسب، (1398). تاثیر افزودنی های گیاهی خارمریم و گزنه بر شاخص‏های ایمنی، فرآسنجه های خون و مقدار کلسترول زرده تخم‎مرغ در مرغ‏های نژاد تخمگذار، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 32(2)، 42-49. magiran.com/p1993254
B.Parizadian Kavan, Heshmatollah Khosravinia, Razzagh Karimirad, Fateme Tavakolinasab, (2019). Effect Of Herbal Additives Of Milk Thistle (Silybum marianum) And Nettle (Urtica dioica) On Immune System Parameters, Blood Metabolites And Egg Yolk Cholesterol In Laying Hens, Veterinary Researches and Biological Products, 32(2), 42-49. magiran.com/p1993254
بهمن پریزادیان کاوان، حشمت الله خسروی نیا، رزاق کریمی راد، فاطمه توکلی نسب، تاثیر افزودنی های گیاهی خارمریم و گزنه بر شاخص‏های ایمنی، فرآسنجه های خون و مقدار کلسترول زرده تخم‎مرغ در مرغ‏های نژاد تخمگذار. نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 1398؛ 32(2): 42-49. magiran.com/p1993254
B.Parizadian Kavan, Heshmatollah Khosravinia, Razzagh Karimirad, Fateme Tavakolinasab, Effect Of Herbal Additives Of Milk Thistle (Silybum marianum) And Nettle (Urtica dioica) On Immune System Parameters, Blood Metabolites And Egg Yolk Cholesterol In Laying Hens, Veterinary Researches and Biological Products, 2019; 32(2): 42-49. magiran.com/p1993254
بهمن پریزادیان کاوان، حشمت الله خسروی نیا، رزاق کریمی راد، فاطمه توکلی نسب، "تاثیر افزودنی های گیاهی خارمریم و گزنه بر شاخص‏های ایمنی، فرآسنجه های خون و مقدار کلسترول زرده تخم‎مرغ در مرغ‏های نژاد تخمگذار"، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 32، شماره 2 (1398): 42-49. magiran.com/p1993254
B.Parizadian Kavan, Heshmatollah Khosravinia, Razzagh Karimirad, Fateme Tavakolinasab, "Effect Of Herbal Additives Of Milk Thistle (Silybum marianum) And Nettle (Urtica dioica) On Immune System Parameters, Blood Metabolites And Egg Yolk Cholesterol In Laying Hens", Veterinary Researches and Biological Products 32, no.2 (2019): 42-49. magiran.com/p1993254
بهمن پریزادیان کاوان، حشمت الله خسروی نیا، رزاق کریمی راد، فاطمه توکلی نسب، (1398). 'تاثیر افزودنی های گیاهی خارمریم و گزنه بر شاخص‏های ایمنی، فرآسنجه های خون و مقدار کلسترول زرده تخم‎مرغ در مرغ‏های نژاد تخمگذار'، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 32(2)، صص.42-49. magiran.com/p1993254
B.Parizadian Kavan, Heshmatollah Khosravinia, Razzagh Karimirad, Fateme Tavakolinasab, (2019). 'Effect Of Herbal Additives Of Milk Thistle (Silybum marianum) And Nettle (Urtica dioica) On Immune System Parameters, Blood Metabolites And Egg Yolk Cholesterol In Laying Hens', Veterinary Researches and Biological Products, 32(2), pp.42-49. magiran.com/p1993254
بهمن پریزادیان کاوان؛ حشمت الله خسروی نیا؛ رزاق کریمی راد؛ فاطمه توکلی نسب. "تاثیر افزودنی های گیاهی خارمریم و گزنه بر شاخص‏های ایمنی، فرآسنجه های خون و مقدار کلسترول زرده تخم‎مرغ در مرغ‏های نژاد تخمگذار". نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 32 ،2 ، 1398، 42-49. magiran.com/p1993254
B.Parizadian Kavan; Heshmatollah Khosravinia; Razzagh Karimirad; Fateme Tavakolinasab. "Effect Of Herbal Additives Of Milk Thistle (Silybum marianum) And Nettle (Urtica dioica) On Immune System Parameters, Blood Metabolites And Egg Yolk Cholesterol In Laying Hens", Veterinary Researches and Biological Products, 32, 2, 2019, 42-49. magiran.com/p1993254
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال