ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه ثعلبی، هدیه جعفری، محمود نظری، حسین موذن رضا محله، (1398). مقایسه سه روش تجویز سم عقرب (تزریقی، اسپری و خوراکی) در برابر آفت ساقه خوار نیشکر ((.Sesamia nonagrioides (Lef)، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 32(2)، 66-74. magiran.com/p1993257
Fatemeh Salabi , Hedieh Jafari, Mahmood Nazari, Hossein Moazen Reza Mahaleh, (2019). Comparison Of Three Administration Methods (Orally, Microinjection And Spraying Through Skin Contact) Of Scorpion Venom Against Stem Borer (Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae)), Veterinary Researches and Biological Products, 32(2), 66-74. magiran.com/p1993257
فاطمه ثعلبی، هدیه جعفری، محمود نظری، حسین موذن رضا محله، مقایسه سه روش تجویز سم عقرب (تزریقی، اسپری و خوراکی) در برابر آفت ساقه خوار نیشکر ((.Sesamia nonagrioides (Lef). نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 1398؛ 32(2): 66-74. magiran.com/p1993257
Fatemeh Salabi , Hedieh Jafari, Mahmood Nazari, Hossein Moazen Reza Mahaleh, Comparison Of Three Administration Methods (Orally, Microinjection And Spraying Through Skin Contact) Of Scorpion Venom Against Stem Borer (Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae)), Veterinary Researches and Biological Products, 2019; 32(2): 66-74. magiran.com/p1993257
فاطمه ثعلبی، هدیه جعفری، محمود نظری، حسین موذن رضا محله، "مقایسه سه روش تجویز سم عقرب (تزریقی، اسپری و خوراکی) در برابر آفت ساقه خوار نیشکر ((.Sesamia nonagrioides (Lef)"، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 32، شماره 2 (1398): 66-74. magiran.com/p1993257
Fatemeh Salabi , Hedieh Jafari, Mahmood Nazari, Hossein Moazen Reza Mahaleh, "Comparison Of Three Administration Methods (Orally, Microinjection And Spraying Through Skin Contact) Of Scorpion Venom Against Stem Borer (Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae))", Veterinary Researches and Biological Products 32, no.2 (2019): 66-74. magiran.com/p1993257
فاطمه ثعلبی، هدیه جعفری، محمود نظری، حسین موذن رضا محله، (1398). 'مقایسه سه روش تجویز سم عقرب (تزریقی، اسپری و خوراکی) در برابر آفت ساقه خوار نیشکر ((.Sesamia nonagrioides (Lef)'، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 32(2)، صص.66-74. magiran.com/p1993257
Fatemeh Salabi , Hedieh Jafari, Mahmood Nazari, Hossein Moazen Reza Mahaleh, (2019). 'Comparison Of Three Administration Methods (Orally, Microinjection And Spraying Through Skin Contact) Of Scorpion Venom Against Stem Borer (Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae))', Veterinary Researches and Biological Products, 32(2), pp.66-74. magiran.com/p1993257
فاطمه ثعلبی؛ هدیه جعفری؛ محمود نظری؛ حسین موذن رضا محله. "مقایسه سه روش تجویز سم عقرب (تزریقی، اسپری و خوراکی) در برابر آفت ساقه خوار نیشکر ((.Sesamia nonagrioides (Lef)". نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 32 ،2 ، 1398، 66-74. magiran.com/p1993257
Fatemeh Salabi ; Hedieh Jafari; Mahmood Nazari; Hossein Moazen Reza Mahaleh. "Comparison Of Three Administration Methods (Orally, Microinjection And Spraying Through Skin Contact) Of Scorpion Venom Against Stem Borer (Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae))", Veterinary Researches and Biological Products, 32, 2, 2019, 66-74. magiran.com/p1993257
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال