ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی ابراهیمی نژاد ، احمد سپهرنیا، محبوبه عسکری باقرآبادی، (1397). شناسایی و اولویت بندی موانع اشتغال معلولان حرکتی در بخش خصوصی از دیدگاه کارآفرینان و معلولان با رویکرد ANP، مجله مطالعات ناتوانی، 8(14)، 79. magiran.com/p1993383
Mehdi Ebrahimi , Ahmad Sepehrnia, Mahboubeh Askari Baqerabadi, (2018). Identifying and Prioritizing the Barriers to Employment of motional disabled People in the Private Sector from the Perspective of Entrepreneurs and disabled People with the ANP Approach, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 8(14), 79. magiran.com/p1993383
مهدی ابراهیمی نژاد ، احمد سپهرنیا، محبوبه عسکری باقرآبادی، شناسایی و اولویت بندی موانع اشتغال معلولان حرکتی در بخش خصوصی از دیدگاه کارآفرینان و معلولان با رویکرد ANP. مجله مطالعات ناتوانی، 1397؛ 8(14): 79. magiran.com/p1993383
Mehdi Ebrahimi , Ahmad Sepehrnia, Mahboubeh Askari Baqerabadi, Identifying and Prioritizing the Barriers to Employment of motional disabled People in the Private Sector from the Perspective of Entrepreneurs and disabled People with the ANP Approach, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 2018; 8(14): 79. magiran.com/p1993383
مهدی ابراهیمی نژاد ، احمد سپهرنیا، محبوبه عسکری باقرآبادی، "شناسایی و اولویت بندی موانع اشتغال معلولان حرکتی در بخش خصوصی از دیدگاه کارآفرینان و معلولان با رویکرد ANP"، مجله مطالعات ناتوانی 8، شماره 14 (1397): 79. magiran.com/p1993383
Mehdi Ebrahimi , Ahmad Sepehrnia, Mahboubeh Askari Baqerabadi, "Identifying and Prioritizing the Barriers to Employment of motional disabled People in the Private Sector from the Perspective of Entrepreneurs and disabled People with the ANP Approach", Middle Eastern Journal of Disability Studies 8, no.14 (2018): 79. magiran.com/p1993383
مهدی ابراهیمی نژاد ، احمد سپهرنیا، محبوبه عسکری باقرآبادی، (1397). 'شناسایی و اولویت بندی موانع اشتغال معلولان حرکتی در بخش خصوصی از دیدگاه کارآفرینان و معلولان با رویکرد ANP'، مجله مطالعات ناتوانی، 8(14)، صص.79. magiran.com/p1993383
Mehdi Ebrahimi , Ahmad Sepehrnia, Mahboubeh Askari Baqerabadi, (2018). 'Identifying and Prioritizing the Barriers to Employment of motional disabled People in the Private Sector from the Perspective of Entrepreneurs and disabled People with the ANP Approach', Middle Eastern Journal of Disability Studies, 8(14), pp.79. magiran.com/p1993383
مهدی ابراهیمی نژاد ؛ احمد سپهرنیا؛ محبوبه عسکری باقرآبادی. "شناسایی و اولویت بندی موانع اشتغال معلولان حرکتی در بخش خصوصی از دیدگاه کارآفرینان و معلولان با رویکرد ANP". مجله مطالعات ناتوانی، 8 ،14 ، 1397، 79. magiran.com/p1993383
Mehdi Ebrahimi ; Ahmad Sepehrnia; Mahboubeh Askari Baqerabadi. "Identifying and Prioritizing the Barriers to Employment of motional disabled People in the Private Sector from the Perspective of Entrepreneurs and disabled People with the ANP Approach", Middle Eastern Journal of Disability Studies, 8, 14, 2018, 79. magiran.com/p1993383
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال