ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته اصلانی، نعیمه اسدیان زرگر، مریم منتظریون، (1398). نقش درخت به عنوان یک شاخص طبیعی در بازسازی پس از سانحه (مورد مطالعاتی: نخلستان های بم، پس از زلزله سال 1382)، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 9(2)، 207-218. magiran.com/p1993520
Fereshteh Aslani, Naimeh Asadian Zargar, Maryam Montazeriun, (2019). The role of trees as a natural index in post-disaster reconstruction (Case Study: Palm groves of Bam, Following the 2003 Bam earthquake), Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 9(2), 207-218. magiran.com/p1993520
فرشته اصلانی، نعیمه اسدیان زرگر، مریم منتظریون، نقش درخت به عنوان یک شاخص طبیعی در بازسازی پس از سانحه (مورد مطالعاتی: نخلستان های بم، پس از زلزله سال 1382). فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 1398؛ 9(2): 207-218. magiran.com/p1993520
Fereshteh Aslani, Naimeh Asadian Zargar, Maryam Montazeriun, The role of trees as a natural index in post-disaster reconstruction (Case Study: Palm groves of Bam, Following the 2003 Bam earthquake), Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 2019; 9(2): 207-218. magiran.com/p1993520
فرشته اصلانی، نعیمه اسدیان زرگر، مریم منتظریون، "نقش درخت به عنوان یک شاخص طبیعی در بازسازی پس از سانحه (مورد مطالعاتی: نخلستان های بم، پس از زلزله سال 1382)"، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران 9، شماره 2 (1398): 207-218. magiran.com/p1993520
Fereshteh Aslani, Naimeh Asadian Zargar, Maryam Montazeriun, "The role of trees as a natural index in post-disaster reconstruction (Case Study: Palm groves of Bam, Following the 2003 Bam earthquake)", Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge 9, no.2 (2019): 207-218. magiran.com/p1993520
فرشته اصلانی، نعیمه اسدیان زرگر، مریم منتظریون، (1398). 'نقش درخت به عنوان یک شاخص طبیعی در بازسازی پس از سانحه (مورد مطالعاتی: نخلستان های بم، پس از زلزله سال 1382)'، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 9(2)، صص.207-218. magiran.com/p1993520
Fereshteh Aslani, Naimeh Asadian Zargar, Maryam Montazeriun, (2019). 'The role of trees as a natural index in post-disaster reconstruction (Case Study: Palm groves of Bam, Following the 2003 Bam earthquake)', Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 9(2), pp.207-218. magiran.com/p1993520
فرشته اصلانی؛ نعیمه اسدیان زرگر؛ مریم منتظریون. "نقش درخت به عنوان یک شاخص طبیعی در بازسازی پس از سانحه (مورد مطالعاتی: نخلستان های بم، پس از زلزله سال 1382)". فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 9 ،2 ، 1398، 207-218. magiran.com/p1993520
Fereshteh Aslani; Naimeh Asadian Zargar; Maryam Montazeriun. "The role of trees as a natural index in post-disaster reconstruction (Case Study: Palm groves of Bam, Following the 2003 Bam earthquake)", Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 9, 2, 2019, 207-218. magiran.com/p1993520
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال