ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهناز برات، مه سیما عدنانی، زهرا بصیرت، محمد رعنایی ، (1397). ارزیابی هیستروسکوپیک و پاتولوژیک آندومتریت مزمن در بیماران با سقط خودبخودی مکرر توجیه نشده، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 21(1)، 99-104. magiran.com/p1993551
Sh Barat, M Adnani, Z Basirat, M Ranaei , (2019). Hysteroscopic and Pathologic Evaluation of Chronic Endometritis in Patients with Unexplained Recurrent Spontaneous Abortion, Journal of Babol University of Medical Sciences, 21(1), 99-104. magiran.com/p1993551
شهناز برات، مه سیما عدنانی، زهرا بصیرت، محمد رعنایی ، ارزیابی هیستروسکوپیک و پاتولوژیک آندومتریت مزمن در بیماران با سقط خودبخودی مکرر توجیه نشده. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1397؛ 21(1): 99-104. magiran.com/p1993551
Sh Barat, M Adnani, Z Basirat, M Ranaei , Hysteroscopic and Pathologic Evaluation of Chronic Endometritis in Patients with Unexplained Recurrent Spontaneous Abortion, Journal of Babol University of Medical Sciences, 2019; 21(1): 99-104. magiran.com/p1993551
شهناز برات، مه سیما عدنانی، زهرا بصیرت، محمد رعنایی ، "ارزیابی هیستروسکوپیک و پاتولوژیک آندومتریت مزمن در بیماران با سقط خودبخودی مکرر توجیه نشده"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 21، شماره 1 (1397): 99-104. magiran.com/p1993551
Sh Barat, M Adnani, Z Basirat, M Ranaei , "Hysteroscopic and Pathologic Evaluation of Chronic Endometritis in Patients with Unexplained Recurrent Spontaneous Abortion", Journal of Babol University of Medical Sciences 21, no.1 (2019): 99-104. magiran.com/p1993551
شهناز برات، مه سیما عدنانی، زهرا بصیرت، محمد رعنایی ، (1397). 'ارزیابی هیستروسکوپیک و پاتولوژیک آندومتریت مزمن در بیماران با سقط خودبخودی مکرر توجیه نشده'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 21(1)، صص.99-104. magiran.com/p1993551
Sh Barat, M Adnani, Z Basirat, M Ranaei , (2019). 'Hysteroscopic and Pathologic Evaluation of Chronic Endometritis in Patients with Unexplained Recurrent Spontaneous Abortion', Journal of Babol University of Medical Sciences, 21(1), pp.99-104. magiran.com/p1993551
شهناز برات؛ مه سیما عدنانی؛ زهرا بصیرت؛ محمد رعنایی . "ارزیابی هیستروسکوپیک و پاتولوژیک آندومتریت مزمن در بیماران با سقط خودبخودی مکرر توجیه نشده". مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 21 ،1 ، 1397، 99-104. magiran.com/p1993551
Sh Barat; M Adnani; Z Basirat; M Ranaei . "Hysteroscopic and Pathologic Evaluation of Chronic Endometritis in Patients with Unexplained Recurrent Spontaneous Abortion", Journal of Babol University of Medical Sciences, 21, 1, 2019, 99-104. magiran.com/p1993551
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال