ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد ابراهیم زاده، حسن سلطان لو، مهران عنایتی شریعت پناهی، علی اسکندری، سیده ساناز رمضان پور، (1398). القای جنین های پارتنوژنز و تولید گیاهان هاپلوئید خیار (.Cucumis sativus L)، فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 26(1)، 21-34. magiran.com/p1993558
Mehran E. Shariatpanahi , S.Sanaz Ramezanpour, (2019). Induction of parthenogenetic haploid embryos and production of haploid plants in cucumber (Cucumis sativus L.), Journal of Plant Production, 26(1), 21-34. magiran.com/p1993558
حامد ابراهیم زاده، حسن سلطان لو، مهران عنایتی شریعت پناهی، علی اسکندری، سیده ساناز رمضان پور، القای جنین های پارتنوژنز و تولید گیاهان هاپلوئید خیار (.Cucumis sativus L). فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 1398؛ 26(1): 21-34. magiran.com/p1993558
Mehran E. Shariatpanahi , S.Sanaz Ramezanpour, Induction of parthenogenetic haploid embryos and production of haploid plants in cucumber (Cucumis sativus L.), Journal of Plant Production, 2019; 26(1): 21-34. magiran.com/p1993558
حامد ابراهیم زاده، حسن سلطان لو، مهران عنایتی شریعت پناهی، علی اسکندری، سیده ساناز رمضان پور، "القای جنین های پارتنوژنز و تولید گیاهان هاپلوئید خیار (.Cucumis sativus L)"، فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی 26، شماره 1 (1398): 21-34. magiran.com/p1993558
Mehran E. Shariatpanahi , S.Sanaz Ramezanpour, "Induction of parthenogenetic haploid embryos and production of haploid plants in cucumber (Cucumis sativus L.)", Journal of Plant Production 26, no.1 (2019): 21-34. magiran.com/p1993558
حامد ابراهیم زاده، حسن سلطان لو، مهران عنایتی شریعت پناهی، علی اسکندری، سیده ساناز رمضان پور، (1398). 'القای جنین های پارتنوژنز و تولید گیاهان هاپلوئید خیار (.Cucumis sativus L)'، فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 26(1)، صص.21-34. magiran.com/p1993558
Mehran E. Shariatpanahi , S.Sanaz Ramezanpour, (2019). 'Induction of parthenogenetic haploid embryos and production of haploid plants in cucumber (Cucumis sativus L.)', Journal of Plant Production, 26(1), pp.21-34. magiran.com/p1993558
حامد ابراهیم زاده؛ حسن سلطان لو؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ علی اسکندری؛ سیده ساناز رمضان پور. "القای جنین های پارتنوژنز و تولید گیاهان هاپلوئید خیار (.Cucumis sativus L)". فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 26 ،1 ، 1398، 21-34. magiran.com/p1993558
Mehran E. Shariatpanahi ; S.Sanaz Ramezanpour. "Induction of parthenogenetic haploid embryos and production of haploid plants in cucumber (Cucumis sativus L.)", Journal of Plant Production, 26, 1, 2019, 21-34. magiran.com/p1993558
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال