ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین امینی فرد، (1398). اثر سطح کمپوست بر جذب برخی عناصر کم مصرف و ارتباط آن با شاخص‏های فیزیولوژیکی زعفران، فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 26(1)، 61-74. magiran.com/p1993561
Mohammadhoseyn Aminifard, (2019). Effect of compost levels on micro elements uptake and relationship with physiological traits of saffron (Crocus sativus L.), Journal of Plant Production, 26(1), 61-74. magiran.com/p1993561
محمدحسین امینی فرد، اثر سطح کمپوست بر جذب برخی عناصر کم مصرف و ارتباط آن با شاخص‏های فیزیولوژیکی زعفران. فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 1398؛ 26(1): 61-74. magiran.com/p1993561
Mohammadhoseyn Aminifard, Effect of compost levels on micro elements uptake and relationship with physiological traits of saffron (Crocus sativus L.), Journal of Plant Production, 2019; 26(1): 61-74. magiran.com/p1993561
محمدحسین امینی فرد، "اثر سطح کمپوست بر جذب برخی عناصر کم مصرف و ارتباط آن با شاخص‏های فیزیولوژیکی زعفران"، فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی 26، شماره 1 (1398): 61-74. magiran.com/p1993561
Mohammadhoseyn Aminifard, "Effect of compost levels on micro elements uptake and relationship with physiological traits of saffron (Crocus sativus L.)", Journal of Plant Production 26, no.1 (2019): 61-74. magiran.com/p1993561
محمدحسین امینی فرد، (1398). 'اثر سطح کمپوست بر جذب برخی عناصر کم مصرف و ارتباط آن با شاخص‏های فیزیولوژیکی زعفران'، فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 26(1)، صص.61-74. magiran.com/p1993561
Mohammadhoseyn Aminifard, (2019). 'Effect of compost levels on micro elements uptake and relationship with physiological traits of saffron (Crocus sativus L.)', Journal of Plant Production, 26(1), pp.61-74. magiran.com/p1993561
محمدحسین امینی فرد. "اثر سطح کمپوست بر جذب برخی عناصر کم مصرف و ارتباط آن با شاخص‏های فیزیولوژیکی زعفران". فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 26 ،1 ، 1398، 61-74. magiran.com/p1993561
Mohammadhoseyn Aminifard. "Effect of compost levels on micro elements uptake and relationship with physiological traits of saffron (Crocus sativus L.)", Journal of Plant Production, 26, 1, 2019, 61-74. magiran.com/p1993561
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال