ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم برزگر، شهلا بهمن آبادی، (1397). عدالت اجتماعی در آرای آیت الله جوادی آملی از منظر وظیفه گرایی و نتیجه گرایی، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، 5(18)، 7-26. magiran.com/p1993621
Ibrahim Barzgar , Shahla Bahmanabadi, (2019). Social justice in the votes of Ayatullah Javadi Amoli from the standpoint of task force and outcome, The Quarterly Journal of Political Thought in Islam, 5(18), 7-26. magiran.com/p1993621
ابراهیم برزگر، شهلا بهمن آبادی، عدالت اجتماعی در آرای آیت الله جوادی آملی از منظر وظیفه گرایی و نتیجه گرایی. فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، 1397؛ 5(18): 7-26. magiran.com/p1993621
Ibrahim Barzgar , Shahla Bahmanabadi, Social justice in the votes of Ayatullah Javadi Amoli from the standpoint of task force and outcome, The Quarterly Journal of Political Thought in Islam, 2019; 5(18): 7-26. magiran.com/p1993621
ابراهیم برزگر، شهلا بهمن آبادی، "عدالت اجتماعی در آرای آیت الله جوادی آملی از منظر وظیفه گرایی و نتیجه گرایی"، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام 5، شماره 18 (1397): 7-26. magiran.com/p1993621
Ibrahim Barzgar , Shahla Bahmanabadi, "Social justice in the votes of Ayatullah Javadi Amoli from the standpoint of task force and outcome", The Quarterly Journal of Political Thought in Islam 5, no.18 (2019): 7-26. magiran.com/p1993621
ابراهیم برزگر، شهلا بهمن آبادی، (1397). 'عدالت اجتماعی در آرای آیت الله جوادی آملی از منظر وظیفه گرایی و نتیجه گرایی'، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، 5(18)، صص.7-26. magiran.com/p1993621
Ibrahim Barzgar , Shahla Bahmanabadi, (2019). 'Social justice in the votes of Ayatullah Javadi Amoli from the standpoint of task force and outcome', The Quarterly Journal of Political Thought in Islam, 5(18), pp.7-26. magiran.com/p1993621
ابراهیم برزگر؛ شهلا بهمن آبادی. "عدالت اجتماعی در آرای آیت الله جوادی آملی از منظر وظیفه گرایی و نتیجه گرایی". فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، 5 ،18 ، 1397، 7-26. magiran.com/p1993621
Ibrahim Barzgar ; Shahla Bahmanabadi. "Social justice in the votes of Ayatullah Javadi Amoli from the standpoint of task force and outcome", The Quarterly Journal of Political Thought in Islam, 5, 18, 2019, 7-26. magiran.com/p1993621
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال