ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی توانا، (1397). تحلیل انتقادی ایده شکست اسلام سیاسی الیویه روآ: بر اساس دیدگاه های بدبینانه و خوشبینانه اسلام پژوهان غربی، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، 5(18)، 103-127. magiran.com/p1993625
Mohammad Ali Tavana , (2019). Criticism of the idea of defeat of Al-Vhirawa's political Islam:, The Quarterly Journal of Political Thought in Islam, 5(18), 103-127. magiran.com/p1993625
محمدعلی توانا، تحلیل انتقادی ایده شکست اسلام سیاسی الیویه روآ: بر اساس دیدگاه های بدبینانه و خوشبینانه اسلام پژوهان غربی. فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، 1397؛ 5(18): 103-127. magiran.com/p1993625
Mohammad Ali Tavana , Criticism of the idea of defeat of Al-Vhirawa's political Islam:, The Quarterly Journal of Political Thought in Islam, 2019; 5(18): 103-127. magiran.com/p1993625
محمدعلی توانا، "تحلیل انتقادی ایده شکست اسلام سیاسی الیویه روآ: بر اساس دیدگاه های بدبینانه و خوشبینانه اسلام پژوهان غربی"، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام 5، شماره 18 (1397): 103-127. magiran.com/p1993625
Mohammad Ali Tavana , "Criticism of the idea of defeat of Al-Vhirawa's political Islam:", The Quarterly Journal of Political Thought in Islam 5, no.18 (2019): 103-127. magiran.com/p1993625
محمدعلی توانا، (1397). 'تحلیل انتقادی ایده شکست اسلام سیاسی الیویه روآ: بر اساس دیدگاه های بدبینانه و خوشبینانه اسلام پژوهان غربی'، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، 5(18)، صص.103-127. magiran.com/p1993625
Mohammad Ali Tavana , (2019). 'Criticism of the idea of defeat of Al-Vhirawa's political Islam:', The Quarterly Journal of Political Thought in Islam, 5(18), pp.103-127. magiran.com/p1993625
محمدعلی توانا. "تحلیل انتقادی ایده شکست اسلام سیاسی الیویه روآ: بر اساس دیدگاه های بدبینانه و خوشبینانه اسلام پژوهان غربی". فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، 5 ،18 ، 1397، 103-127. magiran.com/p1993625
Mohammad Ali Tavana . "Criticism of the idea of defeat of Al-Vhirawa's political Islam:", The Quarterly Journal of Political Thought in Islam, 5, 18, 2019, 103-127. magiran.com/p1993625
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال