ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حسین جهانگیر، کیوان سلطانی، (1397). پهنه بندی کیفی منابع آب شهری، صنعتی و کشاورزی در منطقه جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان، نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 3(4)، 18-32. magiran.com/p1993647
Mohammad Hossein Jahangir , Keyvan Soltani, (2019). Water Quality Zonation Based on Chemical Analysis on Surface Water Supplies for Drinking, Agriculture and Industry in the Southeastern of Sistan and Baluchestan Province, Journal of Water & Wastewater Science and Engineering, 3(4), 18-32. magiran.com/p1993647
محمد حسین جهانگیر، کیوان سلطانی، پهنه بندی کیفی منابع آب شهری، صنعتی و کشاورزی در منطقه جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان. نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 1397؛ 3(4): 18-32. magiran.com/p1993647
Mohammad Hossein Jahangir , Keyvan Soltani, Water Quality Zonation Based on Chemical Analysis on Surface Water Supplies for Drinking, Agriculture and Industry in the Southeastern of Sistan and Baluchestan Province, Journal of Water & Wastewater Science and Engineering, 2019; 3(4): 18-32. magiran.com/p1993647
محمد حسین جهانگیر، کیوان سلطانی، "پهنه بندی کیفی منابع آب شهری، صنعتی و کشاورزی در منطقه جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان"، نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب 3، شماره 4 (1397): 18-32. magiran.com/p1993647
Mohammad Hossein Jahangir , Keyvan Soltani, "Water Quality Zonation Based on Chemical Analysis on Surface Water Supplies for Drinking, Agriculture and Industry in the Southeastern of Sistan and Baluchestan Province", Journal of Water & Wastewater Science and Engineering 3, no.4 (2019): 18-32. magiran.com/p1993647
محمد حسین جهانگیر، کیوان سلطانی، (1397). 'پهنه بندی کیفی منابع آب شهری، صنعتی و کشاورزی در منطقه جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان'، نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 3(4)، صص.18-32. magiran.com/p1993647
Mohammad Hossein Jahangir , Keyvan Soltani, (2019). 'Water Quality Zonation Based on Chemical Analysis on Surface Water Supplies for Drinking, Agriculture and Industry in the Southeastern of Sistan and Baluchestan Province', Journal of Water & Wastewater Science and Engineering, 3(4), pp.18-32. magiran.com/p1993647
محمد حسین جهانگیر؛ کیوان سلطانی. "پهنه بندی کیفی منابع آب شهری، صنعتی و کشاورزی در منطقه جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان". نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 3 ،4 ، 1397، 18-32. magiran.com/p1993647
Mohammad Hossein Jahangir ; Keyvan Soltani. "Water Quality Zonation Based on Chemical Analysis on Surface Water Supplies for Drinking, Agriculture and Industry in the Southeastern of Sistan and Baluchestan Province", Journal of Water & Wastewater Science and Engineering, 3, 4, 2019, 18-32. magiran.com/p1993647
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال