ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هدیه احمدپری، سید ابراهیم هاشمی گرم دره، (1397). مروری بر کارایی راکتورهای زیستی دنیتریفیکاسیون در حذف نیترات از زهاب کشاورزی، نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 3(4)، 73-89. magiran.com/p1993651
Hedieh Ahmadpari, Seyyed Ebrahim Hashemi Garmdareh , (2019). A Review on the Efficiency of Denitrification Bioreactors in Nitrate Removal from Agricultural Drainage Water, Journal of Water & Wastewater Science and Engineering, 3(4), 73-89. magiran.com/p1993651
هدیه احمدپری، سید ابراهیم هاشمی گرم دره، مروری بر کارایی راکتورهای زیستی دنیتریفیکاسیون در حذف نیترات از زهاب کشاورزی. نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 1397؛ 3(4): 73-89. magiran.com/p1993651
Hedieh Ahmadpari, Seyyed Ebrahim Hashemi Garmdareh , A Review on the Efficiency of Denitrification Bioreactors in Nitrate Removal from Agricultural Drainage Water, Journal of Water & Wastewater Science and Engineering, 2019; 3(4): 73-89. magiran.com/p1993651
هدیه احمدپری، سید ابراهیم هاشمی گرم دره، "مروری بر کارایی راکتورهای زیستی دنیتریفیکاسیون در حذف نیترات از زهاب کشاورزی"، نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب 3، شماره 4 (1397): 73-89. magiran.com/p1993651
Hedieh Ahmadpari, Seyyed Ebrahim Hashemi Garmdareh , "A Review on the Efficiency of Denitrification Bioreactors in Nitrate Removal from Agricultural Drainage Water", Journal of Water & Wastewater Science and Engineering 3, no.4 (2019): 73-89. magiran.com/p1993651
هدیه احمدپری، سید ابراهیم هاشمی گرم دره، (1397). 'مروری بر کارایی راکتورهای زیستی دنیتریفیکاسیون در حذف نیترات از زهاب کشاورزی'، نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 3(4)، صص.73-89. magiran.com/p1993651
Hedieh Ahmadpari, Seyyed Ebrahim Hashemi Garmdareh , (2019). 'A Review on the Efficiency of Denitrification Bioreactors in Nitrate Removal from Agricultural Drainage Water', Journal of Water & Wastewater Science and Engineering, 3(4), pp.73-89. magiran.com/p1993651
هدیه احمدپری؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره. "مروری بر کارایی راکتورهای زیستی دنیتریفیکاسیون در حذف نیترات از زهاب کشاورزی". نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 3 ،4 ، 1397، 73-89. magiran.com/p1993651
Hedieh Ahmadpari; Seyyed Ebrahim Hashemi Garmdareh . "A Review on the Efficiency of Denitrification Bioreactors in Nitrate Removal from Agricultural Drainage Water", Journal of Water & Wastewater Science and Engineering, 3, 4, 2019, 73-89. magiran.com/p1993651
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال