ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه رسولی خورشیدی، غلامرضا صرامی، حبیباللهنادری، علی اصغر شجاعی، (1398). الگویابی انگیزش در ارتباط بین اضطراب امتحان و اهمال کاری تحصیلی با پیشرفت، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(1)، 84-91. magiran.com/p1993781
Fateme Rasouli Khorshidi, Gholamreza Sarami, Habibollah Naderi, Ali Asghar Shojaei, (2019). Modeling Motivation in the Relationship between Test Anxiety and Academic Procrastination with Achievement, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12(1), 84-91. magiran.com/p1993781
فاطمه رسولی خورشیدی، غلامرضا صرامی، حبیباللهنادری، علی اصغر شجاعی، الگویابی انگیزش در ارتباط بین اضطراب امتحان و اهمال کاری تحصیلی با پیشرفت. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1398؛ 12(1): 84-91. magiran.com/p1993781
Fateme Rasouli Khorshidi, Gholamreza Sarami, Habibollah Naderi, Ali Asghar Shojaei, Modeling Motivation in the Relationship between Test Anxiety and Academic Procrastination with Achievement, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 2019; 12(1): 84-91. magiran.com/p1993781
فاطمه رسولی خورشیدی، غلامرضا صرامی، حبیباللهنادری، علی اصغر شجاعی، "الگویابی انگیزش در ارتباط بین اضطراب امتحان و اهمال کاری تحصیلی با پیشرفت"، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12، شماره 1 (1398): 84-91. magiran.com/p1993781
Fateme Rasouli Khorshidi, Gholamreza Sarami, Habibollah Naderi, Ali Asghar Shojaei, "Modeling Motivation in the Relationship between Test Anxiety and Academic Procrastination with Achievement", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences 12, no.1 (2019): 84-91. magiran.com/p1993781
فاطمه رسولی خورشیدی، غلامرضا صرامی، حبیباللهنادری، علی اصغر شجاعی، (1398). 'الگویابی انگیزش در ارتباط بین اضطراب امتحان و اهمال کاری تحصیلی با پیشرفت'، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(1)، صص.84-91. magiran.com/p1993781
Fateme Rasouli Khorshidi, Gholamreza Sarami, Habibollah Naderi, Ali Asghar Shojaei, (2019). 'Modeling Motivation in the Relationship between Test Anxiety and Academic Procrastination with Achievement', Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12(1), pp.84-91. magiran.com/p1993781
فاطمه رسولی خورشیدی؛ غلامرضا صرامی؛ حبیباللهنادری؛ علی اصغر شجاعی. "الگویابی انگیزش در ارتباط بین اضطراب امتحان و اهمال کاری تحصیلی با پیشرفت". نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12 ،1 ، 1398، 84-91. magiran.com/p1993781
Fateme Rasouli Khorshidi; Gholamreza Sarami; Habibollah Naderi; Ali Asghar Shojaei. "Modeling Motivation in the Relationship between Test Anxiety and Academic Procrastination with Achievement", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12, 1, 2019, 84-91. magiran.com/p1993781
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال