ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
موریس شیخی، یوسف ادیب، حمدالله حبیبی، فیروز محمودی، (1398). شناسایی و تبیین تجربه متخصصین تعلیم و تربیت و دانشجو معلمان در فرایند شناسایی و شکل گیری اخلاق حرفه ای، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(1)، 123-129. magiran.com/p1993786
Maurice Sheikhi, Moris Sheykhi, Hamdollah Habibi, Firouz Mahmoudi, (2019). Identify and Explain the Experience of Education Professionals and Student Teachers in the Process of identifying and shaping Professional Ethics, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12(1), 123-129. magiran.com/p1993786
موریس شیخی، یوسف ادیب، حمدالله حبیبی، فیروز محمودی، شناسایی و تبیین تجربه متخصصین تعلیم و تربیت و دانشجو معلمان در فرایند شناسایی و شکل گیری اخلاق حرفه ای. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1398؛ 12(1): 123-129. magiran.com/p1993786
Maurice Sheikhi, Moris Sheykhi, Hamdollah Habibi, Firouz Mahmoudi, Identify and Explain the Experience of Education Professionals and Student Teachers in the Process of identifying and shaping Professional Ethics, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 2019; 12(1): 123-129. magiran.com/p1993786
موریس شیخی، یوسف ادیب، حمدالله حبیبی، فیروز محمودی، "شناسایی و تبیین تجربه متخصصین تعلیم و تربیت و دانشجو معلمان در فرایند شناسایی و شکل گیری اخلاق حرفه ای"، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12، شماره 1 (1398): 123-129. magiran.com/p1993786
Maurice Sheikhi, Moris Sheykhi, Hamdollah Habibi, Firouz Mahmoudi, "Identify and Explain the Experience of Education Professionals and Student Teachers in the Process of identifying and shaping Professional Ethics", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences 12, no.1 (2019): 123-129. magiran.com/p1993786
موریس شیخی، یوسف ادیب، حمدالله حبیبی، فیروز محمودی، (1398). 'شناسایی و تبیین تجربه متخصصین تعلیم و تربیت و دانشجو معلمان در فرایند شناسایی و شکل گیری اخلاق حرفه ای'، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(1)، صص.123-129. magiran.com/p1993786
Maurice Sheikhi, Moris Sheykhi, Hamdollah Habibi, Firouz Mahmoudi, (2019). 'Identify and Explain the Experience of Education Professionals and Student Teachers in the Process of identifying and shaping Professional Ethics', Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12(1), pp.123-129. magiran.com/p1993786
موریس شیخی؛ یوسف ادیب؛ حمدالله حبیبی؛ فیروز محمودی. "شناسایی و تبیین تجربه متخصصین تعلیم و تربیت و دانشجو معلمان در فرایند شناسایی و شکل گیری اخلاق حرفه ای". نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12 ،1 ، 1398، 123-129. magiran.com/p1993786
Maurice Sheikhi; Moris Sheykhi; Hamdollah Habibi; Firouz Mahmoudi. "Identify and Explain the Experience of Education Professionals and Student Teachers in the Process of identifying and shaping Professional Ethics", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12, 1, 2019, 123-129. magiran.com/p1993786
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال