ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیدعلی محمدویردی، مسعود شریفی، جلیل فتح آبادی، وحید نجاتی، (1398). تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر عملکرد ریاضی و حافظه دانش آموزان دوره متوسطه، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(1)، 144-151. magiran.com/p1993789
Omidali Mohammadverdi, Massoud Sharifi, Jalil Fathabadi, Vahid Nejati, (2019). The Effect of Self-regulation Strategies on Math and Memory Performance of High School Students, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12(1), 144-151. magiran.com/p1993789
امیدعلی محمدویردی، مسعود شریفی، جلیل فتح آبادی، وحید نجاتی، تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر عملکرد ریاضی و حافظه دانش آموزان دوره متوسطه. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1398؛ 12(1): 144-151. magiran.com/p1993789
Omidali Mohammadverdi, Massoud Sharifi, Jalil Fathabadi, Vahid Nejati, The Effect of Self-regulation Strategies on Math and Memory Performance of High School Students, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 2019; 12(1): 144-151. magiran.com/p1993789
امیدعلی محمدویردی، مسعود شریفی، جلیل فتح آبادی، وحید نجاتی، "تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر عملکرد ریاضی و حافظه دانش آموزان دوره متوسطه"، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12، شماره 1 (1398): 144-151. magiran.com/p1993789
Omidali Mohammadverdi, Massoud Sharifi, Jalil Fathabadi, Vahid Nejati, "The Effect of Self-regulation Strategies on Math and Memory Performance of High School Students", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences 12, no.1 (2019): 144-151. magiran.com/p1993789
امیدعلی محمدویردی، مسعود شریفی، جلیل فتح آبادی، وحید نجاتی، (1398). 'تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر عملکرد ریاضی و حافظه دانش آموزان دوره متوسطه'، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(1)، صص.144-151. magiran.com/p1993789
Omidali Mohammadverdi, Massoud Sharifi, Jalil Fathabadi, Vahid Nejati, (2019). 'The Effect of Self-regulation Strategies on Math and Memory Performance of High School Students', Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12(1), pp.144-151. magiran.com/p1993789
امیدعلی محمدویردی؛ مسعود شریفی؛ جلیل فتح آبادی؛ وحید نجاتی. "تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر عملکرد ریاضی و حافظه دانش آموزان دوره متوسطه". نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12 ،1 ، 1398، 144-151. magiran.com/p1993789
Omidali Mohammadverdi; Massoud Sharifi; Jalil Fathabadi; Vahid Nejati. "The Effect of Self-regulation Strategies on Math and Memory Performance of High School Students", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12, 1, 2019, 144-151. magiran.com/p1993789
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال