ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر جودکی، کامران محمدخانی، امیرحسین محمد داودی، (1398). ارائه مدل مفهومی بالندگی حرفه ای مدیران مدارس متوسطه: نظریه ای داده بنیاد، نشریه مدیریت مدرسه، 7(2)، 11. magiran.com/p1993889
Akbar Joodaki , Kamran Mohammad Khani, Amir Hossein Mohammad Davoudi, (2019). Presenting a Conceptual Model for Professional Development of High School Principals: Grounded Theory, Journal of School administration, 7(2), 11. magiran.com/p1993889
اکبر جودکی، کامران محمدخانی، امیرحسین محمد داودی، ارائه مدل مفهومی بالندگی حرفه ای مدیران مدارس متوسطه: نظریه ای داده بنیاد. نشریه مدیریت مدرسه، 1398؛ 7(2): 11. magiran.com/p1993889
Akbar Joodaki , Kamran Mohammad Khani, Amir Hossein Mohammad Davoudi, Presenting a Conceptual Model for Professional Development of High School Principals: Grounded Theory, Journal of School administration, 2019; 7(2): 11. magiran.com/p1993889
اکبر جودکی، کامران محمدخانی، امیرحسین محمد داودی، "ارائه مدل مفهومی بالندگی حرفه ای مدیران مدارس متوسطه: نظریه ای داده بنیاد"، نشریه مدیریت مدرسه 7، شماره 2 (1398): 11. magiran.com/p1993889
Akbar Joodaki , Kamran Mohammad Khani, Amir Hossein Mohammad Davoudi, "Presenting a Conceptual Model for Professional Development of High School Principals: Grounded Theory", Journal of School administration 7, no.2 (2019): 11. magiran.com/p1993889
اکبر جودکی، کامران محمدخانی، امیرحسین محمد داودی، (1398). 'ارائه مدل مفهومی بالندگی حرفه ای مدیران مدارس متوسطه: نظریه ای داده بنیاد'، نشریه مدیریت مدرسه، 7(2)، صص.11. magiran.com/p1993889
Akbar Joodaki , Kamran Mohammad Khani, Amir Hossein Mohammad Davoudi, (2019). 'Presenting a Conceptual Model for Professional Development of High School Principals: Grounded Theory', Journal of School administration, 7(2), pp.11. magiran.com/p1993889
اکبر جودکی؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمد داودی. "ارائه مدل مفهومی بالندگی حرفه ای مدیران مدارس متوسطه: نظریه ای داده بنیاد". نشریه مدیریت مدرسه، 7 ،2 ، 1398، 11. magiran.com/p1993889
Akbar Joodaki ; Kamran Mohammad Khani; Amir Hossein Mohammad Davoudi. "Presenting a Conceptual Model for Professional Development of High School Principals: Grounded Theory", Journal of School administration, 7, 2, 2019, 11. magiran.com/p1993889
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال