ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید علیزاده، حسن نورافکن ، اسد اسدی، (1396). اثر عصاره بذر گزنه و شنبلیله بر موش سوری دیابتی شده، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 13(2)، 85-94. magiran.com/p1994185
Omid Alizadeh, Hassan Nourafcan, Assad Assadi , (2017). The effect of nettle and fenugreek seed extracts on diabetic mice, Agroecology Journal, 13(2), 85-94. magiran.com/p1994185
امید علیزاده، حسن نورافکن ، اسد اسدی، اثر عصاره بذر گزنه و شنبلیله بر موش سوری دیابتی شده. فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 1396؛ 13(2): 85-94. magiran.com/p1994185
Omid Alizadeh, Hassan Nourafcan, Assad Assadi , The effect of nettle and fenugreek seed extracts on diabetic mice, Agroecology Journal, 2017; 13(2): 85-94. magiran.com/p1994185
امید علیزاده، حسن نورافکن ، اسد اسدی، "اثر عصاره بذر گزنه و شنبلیله بر موش سوری دیابتی شده"، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی 13، شماره 2 (1396): 85-94. magiran.com/p1994185
Omid Alizadeh, Hassan Nourafcan, Assad Assadi , "The effect of nettle and fenugreek seed extracts on diabetic mice", Agroecology Journal 13, no.2 (2017): 85-94. magiran.com/p1994185
امید علیزاده، حسن نورافکن ، اسد اسدی، (1396). 'اثر عصاره بذر گزنه و شنبلیله بر موش سوری دیابتی شده'، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 13(2)، صص.85-94. magiran.com/p1994185
Omid Alizadeh, Hassan Nourafcan, Assad Assadi , (2017). 'The effect of nettle and fenugreek seed extracts on diabetic mice', Agroecology Journal, 13(2), pp.85-94. magiran.com/p1994185
امید علیزاده؛ حسن نورافکن ؛ اسد اسدی. "اثر عصاره بذر گزنه و شنبلیله بر موش سوری دیابتی شده". فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 13 ،2 ، 1396، 85-94. magiran.com/p1994185
Omid Alizadeh; Hassan Nourafcan; Assad Assadi . "The effect of nettle and fenugreek seed extracts on diabetic mice", Agroecology Journal, 13, 2, 2017, 85-94. magiran.com/p1994185
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال