ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد اسدی، عبدالحکیم توغدری، تقی قورچی، شهریار کارگر، (1398). تاثیر شکل فیزیکی کنسانتره و نوع بافر جیره بر سنتز پروتئین میکروبی، فراسنجه های شکمبه-ای و خونی در بره های پرواری دالاق، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 122، 143-158. magiran.com/p1994927
Mohammad Asadi, Abdolhakim Toghdory , Taghi Ghoorchi, Shahryar Kargar, (2019). Effect of physical form of the concentrate and buffer type on microbial protein synthesis, rumen and blood parameters in fattening Dalagh lamb, Animal Sciences, 122, 143-158. magiran.com/p1994927
محمد اسدی، عبدالحکیم توغدری، تقی قورچی، شهریار کارگر، تاثیر شکل فیزیکی کنسانتره و نوع بافر جیره بر سنتز پروتئین میکروبی، فراسنجه های شکمبه-ای و خونی در بره های پرواری دالاق. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1398؛ 122: 143-158. magiran.com/p1994927
Mohammad Asadi, Abdolhakim Toghdory , Taghi Ghoorchi, Shahryar Kargar, Effect of physical form of the concentrate and buffer type on microbial protein synthesis, rumen and blood parameters in fattening Dalagh lamb, Animal Sciences, 2019; 122: 143-158. magiran.com/p1994927
محمد اسدی، عبدالحکیم توغدری، تقی قورچی، شهریار کارگر، "تاثیر شکل فیزیکی کنسانتره و نوع بافر جیره بر سنتز پروتئین میکروبی، فراسنجه های شکمبه-ای و خونی در بره های پرواری دالاق"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،122 (1398): 143-158. magiran.com/p1994927
Mohammad Asadi, Abdolhakim Toghdory , Taghi Ghoorchi, Shahryar Kargar, "Effect of physical form of the concentrate and buffer type on microbial protein synthesis, rumen and blood parameters in fattening Dalagh lamb", Animal Sciences no. 122 (2019): 143-158. magiran.com/p1994927
محمد اسدی، عبدالحکیم توغدری، تقی قورچی، شهریار کارگر، (1398). 'تاثیر شکل فیزیکی کنسانتره و نوع بافر جیره بر سنتز پروتئین میکروبی، فراسنجه های شکمبه-ای و خونی در بره های پرواری دالاق'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 122، صص.143-158. magiran.com/p1994927
Mohammad Asadi, Abdolhakim Toghdory , Taghi Ghoorchi, Shahryar Kargar, (2019). 'Effect of physical form of the concentrate and buffer type on microbial protein synthesis, rumen and blood parameters in fattening Dalagh lamb', Animal Sciences, 122, pp.143-158. magiran.com/p1994927
محمد اسدی؛ عبدالحکیم توغدری؛ تقی قورچی؛ شهریار کارگر. "تاثیر شکل فیزیکی کنسانتره و نوع بافر جیره بر سنتز پروتئین میکروبی، فراسنجه های شکمبه-ای و خونی در بره های پرواری دالاق". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 122 ، 1398، 143-158. magiran.com/p1994927
Mohammad Asadi; Abdolhakim Toghdory ; Taghi Ghoorchi; Shahryar Kargar. "Effect of physical form of the concentrate and buffer type on microbial protein synthesis, rumen and blood parameters in fattening Dalagh lamb", Animal Sciences, 122, 2019, 143-158. magiran.com/p1994927
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال