ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی مهرابادی، علیرضا وکیلی، محسن دانش مسگران، رضا ولی زاده، (1398). اثر مخلوط پودر گیاهان دارویی و اسانس آن ها بر الگوی تخمیر شکمبه، فراسنجه های خونی، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 122، 187-202. magiran.com/p1994930
Mehdi Mehrabadi, Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran, Reza Valizadeh, (2019). The effect of powdered medicinal plants and essential oils on the rumen fermentation, blood parameters, production and composition of milk in Holstein lactating cows, Animal Sciences, 122, 187-202. magiran.com/p1994930
مهدی مهرابادی، علیرضا وکیلی، محسن دانش مسگران، رضا ولی زاده، اثر مخلوط پودر گیاهان دارویی و اسانس آن ها بر الگوی تخمیر شکمبه، فراسنجه های خونی، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1398؛ 122: 187-202. magiran.com/p1994930
Mehdi Mehrabadi, Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran, Reza Valizadeh, The effect of powdered medicinal plants and essential oils on the rumen fermentation, blood parameters, production and composition of milk in Holstein lactating cows, Animal Sciences, 2019; 122: 187-202. magiran.com/p1994930
مهدی مهرابادی، علیرضا وکیلی، محسن دانش مسگران، رضا ولی زاده، "اثر مخلوط پودر گیاهان دارویی و اسانس آن ها بر الگوی تخمیر شکمبه، فراسنجه های خونی، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،122 (1398): 187-202. magiran.com/p1994930
Mehdi Mehrabadi, Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran, Reza Valizadeh, "The effect of powdered medicinal plants and essential oils on the rumen fermentation, blood parameters, production and composition of milk in Holstein lactating cows", Animal Sciences no. 122 (2019): 187-202. magiran.com/p1994930
مهدی مهرابادی، علیرضا وکیلی، محسن دانش مسگران، رضا ولی زاده، (1398). 'اثر مخلوط پودر گیاهان دارویی و اسانس آن ها بر الگوی تخمیر شکمبه، فراسنجه های خونی، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 122، صص.187-202. magiran.com/p1994930
Mehdi Mehrabadi, Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran, Reza Valizadeh, (2019). 'The effect of powdered medicinal plants and essential oils on the rumen fermentation, blood parameters, production and composition of milk in Holstein lactating cows', Animal Sciences, 122, pp.187-202. magiran.com/p1994930
مهدی مهرابادی؛ علیرضا وکیلی؛ محسن دانش مسگران؛ رضا ولی زاده. "اثر مخلوط پودر گیاهان دارویی و اسانس آن ها بر الگوی تخمیر شکمبه، فراسنجه های خونی، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 122 ، 1398، 187-202. magiran.com/p1994930
Mehdi Mehrabadi; Alireza Vakili ; Mohsen Danesh Mesgaran; Reza Valizadeh. "The effect of powdered medicinal plants and essential oils on the rumen fermentation, blood parameters, production and composition of milk in Holstein lactating cows", Animal Sciences, 122, 2019, 187-202. magiran.com/p1994930
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال