ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرح رامین ، فاطمه اکبرزاده نجار، (1398). بازخوانی و نقد شبهه های هیوم بر کبرای برهان نظم، ماهنامه معرفت، 28(3)، 11-23. magiran.com/p1994968
Farah Ramin , Fatemeh Akbarzadeh Najjar, (2019). Reviewing and Criticizing the Hume's Doubts of the Argument from Design's Major of a Syllogism, Marifat, 28(3), 11-23. magiran.com/p1994968
فرح رامین ، فاطمه اکبرزاده نجار، بازخوانی و نقد شبهه های هیوم بر کبرای برهان نظم. ماهنامه معرفت، 1398؛ 28(3): 11-23. magiran.com/p1994968
Farah Ramin , Fatemeh Akbarzadeh Najjar, Reviewing and Criticizing the Hume's Doubts of the Argument from Design's Major of a Syllogism, Marifat, 2019; 28(3): 11-23. magiran.com/p1994968
فرح رامین ، فاطمه اکبرزاده نجار، "بازخوانی و نقد شبهه های هیوم بر کبرای برهان نظم"، ماهنامه معرفت 28، شماره 3 (1398): 11-23. magiran.com/p1994968
Farah Ramin , Fatemeh Akbarzadeh Najjar, "Reviewing and Criticizing the Hume's Doubts of the Argument from Design's Major of a Syllogism", Marifat 28, no.3 (2019): 11-23. magiran.com/p1994968
فرح رامین ، فاطمه اکبرزاده نجار، (1398). 'بازخوانی و نقد شبهه های هیوم بر کبرای برهان نظم'، ماهنامه معرفت، 28(3)، صص.11-23. magiran.com/p1994968
Farah Ramin , Fatemeh Akbarzadeh Najjar, (2019). 'Reviewing and Criticizing the Hume's Doubts of the Argument from Design's Major of a Syllogism', Marifat, 28(3), pp.11-23. magiran.com/p1994968
فرح رامین ؛ فاطمه اکبرزاده نجار. "بازخوانی و نقد شبهه های هیوم بر کبرای برهان نظم". ماهنامه معرفت، 28 ،3 ، 1398، 11-23. magiran.com/p1994968
Farah Ramin ; Fatemeh Akbarzadeh Najjar. "Reviewing and Criticizing the Hume's Doubts of the Argument from Design's Major of a Syllogism", Marifat, 28, 3, 2019, 11-23. magiran.com/p1994968
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال