ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا رفعتی، محمد پازوکی، حسین قدمیان، علی جلیل زاده، آذرمیدخت حسین نیا، (1398). ارزیابی عملکرد و تعیین ضرایب سینتیکی فرایند نهر اکسایش با استفاده از مدلهای حذف آلاینده در تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران، فصلنامه محیط شناسی، 45(1)، 47-63. magiran.com/p1995037
Mina Rafati, Hossein Ghadamian, Ali Jalilzadeh, Azarmidokht Hossein Nia, (2019). Performance Evaluation and Biokinetic Coefficients Determination of Oxidation-Ditch Process using pollutant elimination models on Tehran South Wastewater Treatment Plant, Journal of Environmental Studies, 45(1), 47-63. magiran.com/p1995037
مینا رفعتی، محمد پازوکی، حسین قدمیان، علی جلیل زاده، آذرمیدخت حسین نیا، ارزیابی عملکرد و تعیین ضرایب سینتیکی فرایند نهر اکسایش با استفاده از مدلهای حذف آلاینده در تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران. فصلنامه محیط شناسی، 1398؛ 45(1): 47-63. magiran.com/p1995037
Mina Rafati, Hossein Ghadamian, Ali Jalilzadeh, Azarmidokht Hossein Nia, Performance Evaluation and Biokinetic Coefficients Determination of Oxidation-Ditch Process using pollutant elimination models on Tehran South Wastewater Treatment Plant, Journal of Environmental Studies, 2019; 45(1): 47-63. magiran.com/p1995037
مینا رفعتی، محمد پازوکی، حسین قدمیان، علی جلیل زاده، آذرمیدخت حسین نیا، "ارزیابی عملکرد و تعیین ضرایب سینتیکی فرایند نهر اکسایش با استفاده از مدلهای حذف آلاینده در تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران"، فصلنامه محیط شناسی 45، شماره 1 (1398): 47-63. magiran.com/p1995037
Mina Rafati, Hossein Ghadamian, Ali Jalilzadeh, Azarmidokht Hossein Nia, "Performance Evaluation and Biokinetic Coefficients Determination of Oxidation-Ditch Process using pollutant elimination models on Tehran South Wastewater Treatment Plant", Journal of Environmental Studies 45, no.1 (2019): 47-63. magiran.com/p1995037
مینا رفعتی، محمد پازوکی، حسین قدمیان، علی جلیل زاده، آذرمیدخت حسین نیا، (1398). 'ارزیابی عملکرد و تعیین ضرایب سینتیکی فرایند نهر اکسایش با استفاده از مدلهای حذف آلاینده در تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران'، فصلنامه محیط شناسی، 45(1)، صص.47-63. magiran.com/p1995037
Mina Rafati, Hossein Ghadamian, Ali Jalilzadeh, Azarmidokht Hossein Nia, (2019). 'Performance Evaluation and Biokinetic Coefficients Determination of Oxidation-Ditch Process using pollutant elimination models on Tehran South Wastewater Treatment Plant', Journal of Environmental Studies, 45(1), pp.47-63. magiran.com/p1995037
مینا رفعتی؛ محمد پازوکی؛ حسین قدمیان؛ علی جلیل زاده؛ آذرمیدخت حسین نیا. "ارزیابی عملکرد و تعیین ضرایب سینتیکی فرایند نهر اکسایش با استفاده از مدلهای حذف آلاینده در تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران". فصلنامه محیط شناسی، 45 ،1 ، 1398، 47-63. magiran.com/p1995037
Mina Rafati; Hossein Ghadamian; Ali Jalilzadeh; Azarmidokht Hossein Nia. "Performance Evaluation and Biokinetic Coefficients Determination of Oxidation-Ditch Process using pollutant elimination models on Tehran South Wastewater Treatment Plant", Journal of Environmental Studies, 45, 1, 2019, 47-63. magiran.com/p1995037
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال