ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه سادات میراحسنی، عبدالرسول سلمان ماهینی، علیرضا سفیانیان، جهانگیر محمدی، رضا مدرس، رضا جعفری، سعید پورمنافی، (1398). ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سری زمانی و آزمون من- کندال در حوضه آبخیز گاوخونی، فصلنامه محیط شناسی، 45(1)، 99-114. magiran.com/p1995040
Marzieh Sadat Mirahsani, Abdolrassoul Salman Mahiny , Alireza Soffianian, Jahangir Mohamadi, Reza Modarres, Reza Modares, Saeid Pourmanafi, (2019). Evaluation of Trend in Vegetation Variations using Time Series Images and Mann-Kendall test over Gavkhuni Basin, Journal of Environmental Studies, 45(1), 99-114. magiran.com/p1995040
مرضیه سادات میراحسنی، عبدالرسول سلمان ماهینی، علیرضا سفیانیان، جهانگیر محمدی، رضا مدرس، رضا جعفری، سعید پورمنافی، ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سری زمانی و آزمون من- کندال در حوضه آبخیز گاوخونی. فصلنامه محیط شناسی، 1398؛ 45(1): 99-114. magiran.com/p1995040
Marzieh Sadat Mirahsani, Abdolrassoul Salman Mahiny , Alireza Soffianian, Jahangir Mohamadi, Reza Modarres, Reza Modares, Saeid Pourmanafi, Evaluation of Trend in Vegetation Variations using Time Series Images and Mann-Kendall test over Gavkhuni Basin, Journal of Environmental Studies, 2019; 45(1): 99-114. magiran.com/p1995040
مرضیه سادات میراحسنی، عبدالرسول سلمان ماهینی، علیرضا سفیانیان، جهانگیر محمدی، رضا مدرس، رضا جعفری، سعید پورمنافی، "ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سری زمانی و آزمون من- کندال در حوضه آبخیز گاوخونی"، فصلنامه محیط شناسی 45، شماره 1 (1398): 99-114. magiran.com/p1995040
Marzieh Sadat Mirahsani, Abdolrassoul Salman Mahiny , Alireza Soffianian, Jahangir Mohamadi, Reza Modarres, Reza Modares, Saeid Pourmanafi, "Evaluation of Trend in Vegetation Variations using Time Series Images and Mann-Kendall test over Gavkhuni Basin", Journal of Environmental Studies 45, no.1 (2019): 99-114. magiran.com/p1995040
مرضیه سادات میراحسنی، عبدالرسول سلمان ماهینی، علیرضا سفیانیان، جهانگیر محمدی، رضا مدرس، رضا جعفری، سعید پورمنافی، (1398). 'ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سری زمانی و آزمون من- کندال در حوضه آبخیز گاوخونی'، فصلنامه محیط شناسی، 45(1)، صص.99-114. magiran.com/p1995040
Marzieh Sadat Mirahsani, Abdolrassoul Salman Mahiny , Alireza Soffianian, Jahangir Mohamadi, Reza Modarres, Reza Modares, Saeid Pourmanafi, (2019). 'Evaluation of Trend in Vegetation Variations using Time Series Images and Mann-Kendall test over Gavkhuni Basin', Journal of Environmental Studies, 45(1), pp.99-114. magiran.com/p1995040
مرضیه سادات میراحسنی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا سفیانیان؛ جهانگیر محمدی؛ رضا مدرس؛ رضا جعفری؛ سعید پورمنافی. "ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سری زمانی و آزمون من- کندال در حوضه آبخیز گاوخونی". فصلنامه محیط شناسی، 45 ،1 ، 1398، 99-114. magiran.com/p1995040
Marzieh Sadat Mirahsani; Abdolrassoul Salman Mahiny ; Alireza Soffianian; Jahangir Mohamadi; Reza Modarres; Reza Modares; Saeid Pourmanafi. "Evaluation of Trend in Vegetation Variations using Time Series Images and Mann-Kendall test over Gavkhuni Basin", Journal of Environmental Studies, 45, 1, 2019, 99-114. magiran.com/p1995040
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال