ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی جوان بخت، محمد میر، علیرضا محمودی، (1397). بررسی ارسال المثل و تمثیل در دیوان اشعار حزین لاهیجی، نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 19(39)، 149-174. magiran.com/p1995059
Mahdi Javanbakht, Mohammad Mir , (2019). study of allegories and proverbs used in the divan of Hazin Lahiji, Journal of Research in Persian Language and Literature, 19(39), 149-174. magiran.com/p1995059
مهدی جوان بخت، محمد میر، علیرضا محمودی، بررسی ارسال المثل و تمثیل در دیوان اشعار حزین لاهیجی. نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 1397؛ 19(39): 149-174. magiran.com/p1995059
Mahdi Javanbakht, Mohammad Mir , study of allegories and proverbs used in the divan of Hazin Lahiji, Journal of Research in Persian Language and Literature, 2019; 19(39): 149-174. magiran.com/p1995059
مهدی جوان بخت، محمد میر، علیرضا محمودی، "بررسی ارسال المثل و تمثیل در دیوان اشعار حزین لاهیجی"، نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 19، شماره 39 (1397): 149-174. magiran.com/p1995059
Mahdi Javanbakht, Mohammad Mir , "study of allegories and proverbs used in the divan of Hazin Lahiji", Journal of Research in Persian Language and Literature 19, no.39 (2019): 149-174. magiran.com/p1995059
مهدی جوان بخت، محمد میر، علیرضا محمودی، (1397). 'بررسی ارسال المثل و تمثیل در دیوان اشعار حزین لاهیجی'، نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 19(39)، صص.149-174. magiran.com/p1995059
Mahdi Javanbakht, Mohammad Mir , (2019). 'study of allegories and proverbs used in the divan of Hazin Lahiji', Journal of Research in Persian Language and Literature, 19(39), pp.149-174. magiran.com/p1995059
مهدی جوان بخت؛ محمد میر؛ علیرضا محمودی. "بررسی ارسال المثل و تمثیل در دیوان اشعار حزین لاهیجی". نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 19 ،39 ، 1397، 149-174. magiran.com/p1995059
Mahdi Javanbakht; Mohammad Mir . "study of allegories and proverbs used in the divan of Hazin Lahiji", Journal of Research in Persian Language and Literature, 19, 39, 2019, 149-174. magiran.com/p1995059
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال